Питання для самоконотролю

 

Тема 1.

1.       Які основні функції підсистем САПР

2.       Завдання комп'ютерної графіки

3.       Історія виникнення комп'ютерної графіки

4.       Засновники 3D графіки

5.       У якому році Т. Уіттед розробляє загальні принципи трасування променів, що включають віддзеркалення, заломлення, затінювання:

6.       Етапи в розвитку комп’ютерної графіки?

7.       Які сфери застосування комп’ютерної графіки?

8.       Векторизація зображень

9.       Формат файлів JPEG

10.     Типи файлів для збереження тривимірних моделей

 

Тема 2

1.       Як будуються твердотільні моделі?

2.       Ескіз- це

3.       Скільки існує базових операцій у САПР?:

4.       Операція обертаннявиконується

5.       Основні елементи тривимірної моделі:

6.       З чого починається побудова деталі?

7.       В якості основи можна використовувати будь-який з чотирьох основних типів формотворчих елементів. Який?

8.       Видавлюванняце

9.       кінематична операціяце

10.     Тіло деталі -:

 

Тема 3

1.       . Кривизна лінії або поверхні це

2.       Що є основою усіх поверхонь довільної форми?

3.       За допомогою чого створюють практично будь які форми?

4.       Твердотільна модель виготовляється зазвичай методом:-

5.       Якщо мають місце безперервні криві або поверхні з гострими ребрами – говорять про безперервність:

6.       Якщо криві і поверхні сполучені по дотичних - кажуть про безперервність типу:

7.       Яка найбільш розповсюджена безперервність?

8.       Яка із програм не має можливостей, щоб призначати дотичність та безперервність C2 в кінцевих точках кривої?

9.       Якщо похідна кривизни неперервна, то такі об'єкти мають безперервність:

10.     Більшу частину корпусів приладів і багатьох комп'ютерних комплектуючих до цих пір виготовляють з

 

Тема 7

1. За допомогою чого створюється математична модель об'єктів з параметрами?

2. В якому році почалася історія параметричного моделювання?

3. За допомогою чого параметричний зв'язок дозволяє управляти властивостями або характеристиками об'єкта?

4.  Одним з  корисних застосувань параметризації є:

5. Що дозволяє встановити ідеологічну залежність між елементами різних деталей?

6. В чому полягає таблична параметризація?

7. На чому заснована варіаційна або розмірна параметризація?

8. Параметрична модель, у разі геометричної параметризації, складається з:

9. В чому полягає взаємозв'язком об'єктів?

10. Що мається на увазі під обмеженням?

Тема 8

1. Що за допомогою параметричних функцій можна забезпечити ?

2. Всі конічні перетину можуть бути описані неявно ?

3. До недоліків параметричного задання слід віднести ?

4. Існує два типи представлення кривих на основі рівняння ?

5. При створенні кривих, що керуються рівнянням, значення для використання повинні бути подані у:

6. Криві Безьє записуються в пам'яті комп'ютера у вигляді:

7. Що визначають контрольні точки сплайнів?

8. Що дозвляє використовувати сучасний САПР в якості направляючих для протягування або обмеження форми деталей плоскі та просторові криві?

9. Як може бути визначена точка на неявному криволінійному сегменті?

10. Для отримання точок на дузі використані рівні прирости:

 

Тема 9.

1. Найбільш поширені поверхні обертання з криволінійними твірними це:

2. Як називається форма задання поверхні коли радіус-вектор R точки M поверхні визначається вектором-функцією R (u, v) двох скалярних незалежних аргументів u, v?

3.  Як утворюється сфера?

4. Як формується поверхня тора?

5. Які існують гіперболоїди обертання?

6. Як отримують гіперболоїд обертання?

7. Через кожну точку однопорожнинного гіперболоїда проходять:

8. Що визначає кутовий параметр поверхні?

9. Що визначаї лінійний параметр поверхні?

10. Які параметри вказані в рівняннях, що описують поверхню конуса обертання?

 

Тема 10.

1. Що являє собою каркасна модель?   

2. Як створюється каркасна модель?

3. З чого складаються каркасні моделі?

4. Що є основною перевагою використання каркасних моделей?

5.Чому витрати часу на моделювання часто бувають вкрай великі?

6. Для чого потрібно використовувати кольори для ідентифікації об'єктів на різних видах?

7. Які координати задають при створенні об'єктів в будь-якому місці 3D простору?

8. Якими таблицями задається каркасний об'єкт?

9. З чого складається таблиця ребер?

10. Що таке засоби виконання тонових зображень?

 

Тема 11.

1.       CorelDraw (Корелдроу) — це

2.       Програмний пакет Corel DRAW не дозволяє:

3.       До складу головного меню програми CorelDRAW не входить:

4.       Arrange (Компонувати) –

5.       Де знаходяться кнопки найбільш часто виконуваних команд?

6.       Панель властивостей

7.       Клацання по трикутному маркеру в правому нижньому кутку більшості кнопок робочого інструментарію:

8.       За відсутності панелі властивостей на екрані, вона викликається з контекстного меню панелі інструментів вибором пункту:

9.       Які з властивостей сторінки не можна встановити при запуску CorelDRAW?

10.     Виконати більшість налаштувань робочого простору та документа можна у вікні:

 

Тема 12

1.       До класу прямокутників в CorelDRAW не відносяться:

2.       При виборі інструменту Rectangle Tool (F6) однойменної спливаючій панелі. Покажчик миші при цьому перетвориться в:

3.       Щоб побудувати прямокутник від центру утримують клавішу

4.       При натиснутій комбінації клавіш Ctrl+Shift

5.       Використання інструменту 3 Point Rectangle Tool в сукупності з клавішею Shift дозволить :

6.       Використавши при побудові еліпса Shift і   отримаємо:

7.       Використавши при побудові еліпса Ctrl і  отримаємо:

8.       Злиттяце

9.       Обрізкаце

10.     Операція спрощення

 

Тема 13

1.       Що не відноситься до  позитивних рис прямого обчислення координат?

2.       Що не відноситься до  негативних рис прямого обчислення координат?

3.       Інкрементні алгоритми виконуються як:

4.       Восьмизв’язний алгоритм Брезенхема

5.       Крива Безьє другого порядку

6.       Типи виведення точок заповнення

7.       Алгоритм зафарбовування лініями

8.       Для опису прямої лінії використовується рівняння

9.       Фрактал Мандельброта

10.     Зображення створені методом IFS

 

Тема 14

1.       Визначення інтенсивності освітлення в дифузійній моделі освітлення

2.       Блікова модель освітлення

4.       Від якого фактора поділ світла не залежить?

5.       Ефект екранування

6.       Якого виду джерела світла не існує в комп'ютерній графіці реального часу

7.       Джерело освітлення A:

8.       Спектральна характеристика стандартного джерела D

9.       Для більш точного моделювання сонячного освітлення використовують джерела:

10.     Спектральна характеристика стандартного джерела