ФОРМИ КОНТРОЛЮ

 

При вивченні курсу «Системи 3D моделювання» передбачаються такі види контролю: поточний, модульний та підсумковий.

1. Поточний контроль здійснюється у вигляді усної відповіді на контрольні запитання під час захисту виконаних лабораторних робіт. Також поточний контроль застосовується стосовно виконання самостійної роботи у вигляді усної або письмової відповіді на контрольні запитання з даної теми на самостійне опрацювання. За поточну роботу протягом семестру студент може набрати максимум 40 балів.

2. Модульний контроль здійснюється стосовно теоретичного (лекційного) курсу у вигляді модульної контрольної роботи шляхом письмової відповіді на контрольні питання по модулю. За модульну контрольну роботу студент може набрати максимум 60 балів.

Оцінка з предмета виставляється як арифметична сума балів набраних за поточну роботу та модульну контрольну роботу. Протягом семестру студент може набрати максимум 100 балів. Якщо студента задовольняє отримана сума балів то процедура підсумкового контролю полягає лише у сумуванні цих балів.

3. Підсумковий контроль у вигляді заліку проводиться за умови проходження студентом усіх етапів поточного та модульного контролю у випадку, коли студент не набрав необхідної для зарахування дисципліни кількості балів (менше 60), або при претендуванні ним на вищу кількість балів. Під час складання заліку студенту надається можливість дати письмову відповідь на контрольні питання з усієї дисципліни.

Розподіл балів між видами контролю при модульно-рейтинговій системі оцінювання за 100-бальною шкалою приведено в табл. 1, відповідність шкали оцінювання ECTS з національною системою оцінювання приведено в табл. 2.

 

Таблиця 1

Зміст модулів навчальної дисципліни, їх оцінювання в балах,

форми і терміни поточного і модульного контролю

Номер модуля

Кількість балів

Форма контролю

Тиждень контролю

1

60

Модульний контроль

9

40

Поточний контроль

1-9

2

60

Модульний контроль

18

40

Поточний контроль

9-18

 

Таблиця 2

Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS з національною системою оцінювання

Оцінка за шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою

ЛНТУ

А

5 (відмінно)

90 – 100

В

4 (добре)

82 – 89

С

4 (добре)

74 – 81

D

3 (задовільно)

64 – 73

E

3 (задовільно)

60 – 63

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання екзамену або заліку після доопрацювання

35 – 59

F

2 (незадовільно) з наступним відрахуванням після основної екзаменаційної відомості

0 – 34