Тема 1. Загальні відомості про стандартизацію. Органи з стандартизації в Україні

 

1. Мета та основні принципи державної системи стандартизації

2. Об’єкти стандартизації.

3. Категорії нормативних документів з стандартизації.

4. Види стандартів.

 

1. Вся робота з стандартизації в Україні регламентується Декретом Кабінету Міністрів та комлексом стандартів державної системи стандартизації, перші стандарти якого введені в дію 01.10.93 р. наказом Держстандарту України №116 від 29.07.1993 р.

Державна система стандартизації в Україні визначає мету і принципи управління, форми та загальні організаційно-технічні правила виконання всіх видів робіт зі стандартизації.

Основною метою стандартизації є:

  реалізація єдиної технічної політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації;

захист інтересів споживачів і держави з питань безпеки продукції, процесів, послу і для життя, здоров'я та майна громадян, охорони навколишнього середовища;

  забезпечення взаємозамінності та сумісності продукції, її уніфікації;

  забезпечення якості продукції, виходячи з досягнень науки і техніки, потреб населення і народного господарства;

  раціональне використання всіх видів ресурсів, підвищення техніко-економічних показників виробництва;

 безпека народногосподарських об'єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій;

 створення нормативної бази функціонування систем стандартизації, управління якістю та сертифікації продукції, проведення державної політики у сфері ресурсозаощадження (в тому числі застосування мало- і безвідходних технологій), розроблення і виконання державних і міждержавних соціально-економічних і науково-технічних програм;

 усунення технічних та термінологічних перешкод для створення конкурентоздатної продукції та її виходу на світовий ринок;

  впровадження та використання сучасних виробничих та інформаційних технологій;

  сприяння забезпеченню обороноздатності та мобілізаційної готовності країни.

Основними принципами стандартизації є:

 врахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних ви­мог, економічної доцільності і ефективності технологічних процесів для виробника, вигоди та безпеки для споживача та держави в цілому;

гармонізація нормативних документів з стандартизації з міжнародними, регіональними і, в разі необхідності, з національними стандартами інших країн;

  забезпечення відповідності вимог нормативних документів актам законодавства;

участь у розробленні нормативних документів усіх зацікавлених сторін (розробник, виробник, споживач, орган державної виконавчої влади тощо);

  взаємозв'язок і узгодженість нормативних документів усіх рівнів;

  придатність нормативних документів для сертифікації продукції;

відкритість інформації про чинні стандарти і програми робіт з стандартизації з урахуванням вимог чинного законодавства;

відповідність комплексів (систем) стандартів складу та взаємозв'язкам об'єктів стандартизації для певної галузі, раціональність, несуперечність та обґрунтованість вимог стандартів, можливість їх перевірки;

  застосування інформаційних систем і технологій у галузі стандартизації.

 

2. Об'єктами державної стандартизації є:

а) об'єкти організаційно-методичні та загальнотехнічні, в тому числі:

–      організація проведення робіт з стандартизації;

      термінологічні системи різних галузей знань та діяльності;

      класифікація і кодування техніко-економічної та соціальної інформації;

      системи та методи забезпечення якості та контролю якості (вимірювань, аналізу), методи випробувань;

      метрологічне забезпечення (метрологічні норми, правила, вимоги, організація робіт);

      вимоги техніки безпеки, гігієни праці, ергономіки, технічної естетики;

      системи технічної та іншої документації загального використання, єдина технічна мова;

      системи величин та одиниць;

   типорозмірів ряди і типові конструкції виробів загально машинобудівного застосування (підшипники, елементи кріплення, інструменти, деталі тощо);

      інформаційні технології, включаючи програмні та технічні засоби інформаційних систем загального призначення;

      достовірні довідкові дані про властивості речовин та матеріалів;

б)   продукція міжгалузевого призначення та широкого вжитку;

в) складові елементи народногосподарських об'єктів державного значення, в т.ч. банківсько-фінансова система, транспорт, зв'язок, енергосистема, охорона навколишнього природного середовища, вимоги до вживаних природних ресурсів, оборона тощо;

г)   об'єкти державних соціально-економічних та державних науково-технічних програм.

 

3.  Нормативні документи з стандартизації розподіляють за такими категоріями:

  державні стандарти України (ДСТУ);

  галузеві стандарти України (ГСТУ);

  стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України (СТТУ);

  технічні умови України (ТУУ);

  стандарти підприємств (СТП).

Державні стандарти України розробляються на:

   організаційно-методичні та загальнотехнічні об'єкти, а саме: організація проведення робіт із стандартизації, науково-технічна термінологія, класифікація і кодування техніко-економічної та соціальної інформації, технічна документація, інформаційні технології, організація робіт з метрології, достовірні довідкові дані про властивості матеріалів і речовин;

   вироби загальномашинобудівного застосування;

 складові елементи народногосподарських об'єктів державного значення (банківсько-фінансова система, транспорт, зв'язок, енергосистема, охорона навколишнього природного середовища, оборона тощо);

  продукцію міжгалузевого призначення;

  продукцію для населення та народного господарства;

  методи випробувань.

Державні стандарти України містять обов'язкові та рекомен­довані вимоги.

До обов'язкових належать:

   вимоги, що стосуються безпечності продукції для життя, здоров'я і майна громадян, її сумісності і взаємозамінності, охорони навколишнього природного середовища, і вимоги до методів випробувань цих показників;

   вимоги техніки безпеки і гігієни праці з посиланням на відповідні норми і правила;

   метрологічні норми, правила, вимоги та положення, що забезпечують достовірність і єдність вимірювань;

   положення, що забезпечують технічну єдність під час розроблення, виготовлення, експлуатації або застосування продукції.

Обов'язкові вимоги державних стандартів підлягають безумовному виконанню на всій території України.

Рекомендовані вимоги державних стандартів України підлягають безумовному виконанню, якщо:

      це передбачено чинними актами законодавства;

      ці вимоги включено до договорів на розроблення, виготов­лення та поставку продукції;

      виробником (постачальником) продукції документально заявлено про відповідність продукції цим стандартам.

Державні стандарти затверджує Держстандарт України, а стандарти в галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів − Мінбудархітектури України.

Державні стандарти та зміни до них підлягають державній реєстрації в Держстандарті України і публікуються українською мовою з автентичним текстом російською мовою.

До державних стандартів України прирівнюються державні будівельні норми і правила, а також державні класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації.

Як державні стандарти України використовуються також дежавні стандарти колишнього Союзу (міждержавні стандарти), передбачені угодою про проведення країнами СНД погодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації.

Республіканські стандарти УРСР застосовуються як державні до їх заміни чи скасування.

Галузеві стандарти розробляють на продукцію за відсутності державних стандартів України чи в разі необхідності встановлення вимог, які перевищують або доповнюють вимоги державних стандартів. Стандарти науково-технічних та інженерних товариств спілок розробляють у разі необхідності поширення результат фундаментальних і прикладних досліджень, одержаних н окремих галузях знань чи сферах професійних інтересів.

Галузеві стандарти, як і стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок, не повинні суперечити обов'язкова вимогам державних стандартів і підлягають державній реєстрації в Держстандарті України.

Технічні умови − нормативний документ, який розробляють для встановлення вимог, що регулюють стосунки між постачальником (розробником, виробником) продукції, для якої відсутні державні чи галузеві стандарти (або в разі необхідності конкретизації вимог, зазначених документів)

Стандарти підприємства розробляють на продукцію (процеси, послуги), які виробляють і застосовують (здійснюють, надають) лише на конкретному підприємстві.

 

4. Відповідно до специфіки об'єкта стандартизації, складу та змісту вимог, встановлених до нього, для різних категорій нормативних документів з стандартизації розробляють стандарти та­ких видів:

  основоположні;

  на продукцію, послуги;

  на процеси;

  методів контролю (випробувань, вимірювань, аналізу).

Основоположні стандарти встановлюють організаційно-методичні та загальнотехнічні положення для визначеної галузі стандартизації, а також терміни та визначення, загальнотехнічні вимоги та правила, норми, що забезпечують впорядкованість, сумісність, взаємозв'язок та взаємопогодженість різних видів технічної та виробничої діяльності під час розроблення, виготовлення, транспортування та утилізації продукції, охорону нав­колишнього природного середовища.

Стандарти на терміни та визначення всіх категорій, крім державних, до їх затвердження підлягають погодженню з Держстандартом України, а в галузі будівництва — з Мінбудархітектури України.

Стандарти на продукцію, послуги встановлюють вимоги до груп однорідної або конкретної продукції, послуги, які забез­печують її відповідність своєму призначенню.

Стандарти на процеси встановлюють основні вимоги до послідовності та методів (засобів, режимів, норм) виконання різних робіт (операцій) у процесах, що використовуються у різних видах діяльності та які забезпечують відповідність процесу його призначенню.

Стандарти на методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу) встановлюють послідовність робіт, операцій, способи (правила, режими, норми) і технічні засоби їх виконання для різних видів та об'єктів контролю продукції, процесів, послуг.