Вимоги до аудиторів та порядок їх акредитації

        1. Порядок акредитації аудиторів та критерії їх оцінки

Аудиторами можуть бути спеціалісти різних сфер діяльності, які відповідають вимогам ДСТУ 3418-96 і атестовані комісією, призначеною Національним органом з сертифікації.

Аудитори в системі сертифікації УкрСЕПРО здійснюють діяльність в таких напрямках:

-  сертифікація продукції або послуг;

-  сертифікація систем якості;

-  атестація виробництва;

-  акредитація випробувальних лабораторій.

Аудитор атестується на право роботи в одному або в декількох напрямках діяльності. Він повинен бути незалежним (адміністративно і фінансово) від виробників і споживачів продукції, а також організацій, які є об’єктом його діяльності. Умови роботи аудитора повинні виключати можливість комерційного, адміністративного або будь-якого іншого впливу на нього, що може призвести до необ’єктивної оцінки.

Аудитор повинен мати:

-  спеціальну освіту в тих галузях знань, які відповідають напрямкам його діяльності з сертифікації (акредитації), і на право проведення робіт в яких він буде атестований, вільно володіти усно та письмово державною мовою;

-   практичний досвід роботи у сфері діяльності, на право проведення робіт в якій він буде атестований, не менше двох років.

Аудитор повинен володіти обов’язковими знаннями з таких питань:

- державні і міжнародні стандарти, інші нормативні документи, на відповідність яким проводиться сертифікація і акредитація;

-   економічні і правові основи сертифікації і акредитації;

-   організація, порядок і зміст робіт з сертифікації і акредитації;

-   практика сертифікації і акредитації в країні і за кордоном.

Аудитор повинен володіти такими особистими якостями:

-   об’єктивністю, принциповістю;

-   творчою ініціативою і здатністю приймати і аргументовано відстоювати свої висновки і рішення;

-   здатністю до спілкування, умінням швидко вступати в контакт з людьми і ефективно взаємодіяти з персоналом під час перевірки;

-   ввічливістю, стриманістю, доброзичливістю.

В галузі сертифікації продукції аудитори повинні володіти знаннями про:

-   властивості продукції, що випробується, її конструкцію, технологію виробництва, склад речовин і матеріалів;

-   технічні характеристики продукції; методи їх визначення, які встановлені в стандартах і технічних умовах;

-   методи випробувань і вимірювань;

-   обладнання для випробувань і вимірювань, вимоги до його експлуатації і технічного обслуговування;

-   обробку і аналіз результатів випробувань і вимірювань;

-   статистичні методи оцінки якості і надійності продукції.

У сфері атестації виробництва аудитори повинні володіти знаннями з таких питань:

-  організаційні принципи забезпечення якості продукції;

-  технологія виробництва конкретного виду продукції;

-  організація вхідного контролю сировини, матеріалів і комплектуючих виробів;

-  організація робіт з випробування і здійснення контролю в процесі виробництва продукції;

-  організація робіт з метрологічного забезпечення виробництва;

-  вимоги, що ставляться до вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт.

У сфері сертифікації систем якості аудитори повинні володіти знаннями з таких питань:

-   організаційна структура, документація і стандарти на системи якості;

-   методи оцінки якості і надійності готової продукції, включаючи розрахункові, дослідно-статистичні, реєстраційні і експертні методи;

-   контроль якості продукції, включаючи основні методи статистичного контролю;

-   технологія виробництва, особливості функціонування і засоби технологічного оснащення;

-   організація і підготовка технічного персоналу, які сприяють ефективному використанню робітників у системі якості.

У сфері акредитації випробувальних лабораторій аудитори повинні володіти знаннями з таких питань:

-   забезпечення якості випробувань, що проводяться лабораторією;

-   оцінка методик випробувань і вимірювань;

-   оцінка обладнання для випробувань і вимірювань, стану його експлуатації і технічного обслуговування;

-   метрологічне забезпечення випробувань і вимірювань, що проводяться в лабораторії;

-   вимоги до приміщень, які використовуються для випробувань;

-   вимоги до персоналу лабораторії;

-   оцінка систем реєстрації даних за результатами випробувань і звітних документів.

Рівень кваліфікації аудитора має підтримуватися шляхом використання таких форм навчання:

-   на курсах Українського учбово-наукового центру зі стандартизації, метрології та якості продукції;

-   в галузевих інститутах підвищення кваліфікації;

-   в центрах навчання за кордоном;

-   регулярної участі в перевірках, які відповідають напрямку його діяльності.

       2. Права, обов’язки і відповідальність аудиторів

Аудитор має право:

-         знайомитися з необхідною документацією і спілкуватися з персоналом об’єкта перевірки;

-         запитувати будь-яку додаткову інформацію від сторонніх організацій;

-         звертатися до Національного органу з сертифікації у випадку здійснення тиску на нього зацікавлених сторін, головного аудитора або органу, який організував перевірку.

Аудитор зобов’язаний:

-         забезпечити максимальну об’єктивність і достовірність результатів перевірки;

-         підтримувати в порядку і забезпечувати збереження документів, що стосуються перевірки;

-         забезпечувати конфіденційність одержаної в результаті перевірки інформації;

-         повідомляти головного аудитора про всі істотні перешкоди, що виникають при проведенні перевірок.

Аудитор несе відповідальність за:

-         недобросовісне виконання своїх обов’язків;

-         невикористання при необхідності своїх прав;

-         використання свого службового положення в корисливих цілях.

         3. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата

Атестацію аудиторів проводить комісія з атестації, яка призначається Національним органом з сертифікації. До складу комісії з атестації входять провідні спеціалісти системи сертифікації УкрСЕПРО, промисловості, науки, ВЗО і сфери послуг. Комісія здійснює свою роботу згідно з установленими правилами і процедурами, які гарантують об’єктивність рішень, що приймаються.

Комісія повинна складатися не менше ніж з двох членів. Пріоритет при вирішенні спірних питань надається рішенню голови комісії. Атестація аудиторів проводиться в два етапи:

-         перевірка і оцінка теоретичних знань;

-         стажування у певному напрямку діяльності для оцінки практичних навичок і відповідності до вимог ДСТУ 3418-96.

В узгоджені терміни комісія з атестації організовує перевірку і оцінку теоретичних знань кандидата згідно з програмою заявленого напрямку діяльності.

Оцінка теоретичних знань може бути проведена у вигляді:

-         бесіди з кандидатом;

-         письмової роботи (екзамену).

У разі позитивної оцінки комісія з атестації на підставі протоколу видає кандидату на аудитора посвідчення і організовує стажування та перевірку практичних навичок у сфері сертифікації (акредитації).

Стажування передбачає участь кандидата на аудитора в роботах з:

-   сертифікації продукції – у проведенні не менше трьох робіт з сертифікації і не менше двох робіт з акредитації органа з сертифікації продукції;

-   сертифікації систем якості і атестації виробництва – у проведенні не менше трьох перевірок;

-   акредитації випробувальних лабораторій – в проведенні не менше трьох акредитацій.

Комісія з атестації визначає підприємство, органи з сертифікації і випробувальні лабораторії, на яких доцільно проводити стажування у визначених напрямках діяльності (видах продукції) і на яких планується проведення перевірки або акредитації згідно з заявками. Стажер бере участь у всіх роботах експертної групи і йому можуть доручатися всі види робіт, які виконують атестовані аудитори при проведенні перевірок або акредитації. Відгук-характеристику стажування за результатами кожної перевірки дає стажеру керівник стажування або головний аудитор експертної групи, в якій проходило стажування.

Комісія з атестації дає оцінку кандидату на аудитора за результатами двох етапів атестації і приймає рішення про атестацію (неатестацію) кандидата на аудитора.

Кандидат, який пройшов обидва етапи атестації з позитивним результатом, отримує сертифікат встановленого зразка, який підтверджує його атестацію як аудитора в системі сертифікації УкрСЕПРО у визначеному напрямку діяльності. Строк дії сертифіката встановлюється не більше ніж три роки.

Сертифікат аудитора може бути скасований у разі повторення грубих порушень під час проведення перевірок (необ’єктивність, недотримання конфіденційності, порушення етичних норм і правил і т.п.) або припинення практичної діяльності аудитором протягом двох років.

Рішення про скасування сертифіката приймає Національний орган сертифікації за рекомендацією комісії з атестації і повідомляє про це аудитора і організацію, яка направила його на атестацію.

При скасуванні сертифікат виключається з реєстру системи сертифікації УкрСЕПРО.

Організація, яка направила кандидата на аудитора на атестацію, оплачує витрати на атестацію згідно з діючими тарифами. Оплата робіт з атестації аудитора не зобов’язує комісію з атестації прийняти позитивне рішення і видавати сертифікат.