Структура та функції державної метрологічної служби України

 

Метрологічна служба України — одна із ланок державного управління, основними завданнями якої є:

      державний метрологічний контроль і нагляд;

      державні випробування засобів вимірювання;

      повірка засобів вимірювання;

      калібрування засобів вимірювання;

      європейське і міжнародне співробітництво;

      метрологічне забезпечення підготовки виробництва;

      метрологічне забезпечення і атестація нестандартних засо­бів вимірювання.

В залежності від функцій, які виконує метрологічна служба, її поділяють на державну і відомчу.

До державної метрологічної служби належать:

      Держстандарт України;

      Державна служба законодавчої метрології;

      Державна служба єдиного часу та еталонних частот;

      Державна служба стандартних зразків складу і властивостей речовин та матеріалів;

      Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні константи і властивості речовин та матеріалів.

      Державні наукові метрологічні центри;

      Територіальні органи Держстандарту.

Держстандарт України через управління метрології координує діяльність метрологічної служби країни, відповідає за забезпечення проведення єдиної технічної політики, яка містить в собі:

      організацію роботи державної системи, що забезпечує єдність вимірювань, виконання фундаментальних досліджень в галузі метрології, створення та удосконалення еталонної бази;

      координацію діяльності метрологічних служб;

      визначення загальних вимог до засобів вимірювання, методів та результатів вимірювання;

      організацію та проведення державного метрологічного контролю та нагляду;

  розроблення або участь у розробленні національних, державних та багатогалузевих програм, що стосуються забезпечення єдності вимірювань;

      участь у метрологічній діяльності міжнародних метролічних організацій.

Державна служба законодавчої метрології організує роботи, спрямовані на забезпечення єдності вимірювання в країні, а також здійснює нагляд за додержанням вимог законів, інших законодавчих актів і нормативних документів з метрології.

Державна служба єдиного часу та еталонних частот забезпечує міжрегіональну та міжвідомчу координацію, виконує роботу з забезпечення єдності вимірювань часу та частоти, а також визначає параметри обертання Землі.

Державна служба стандартних зразків складу і властивостей речовин та матеріалів забезпечує міжрегіональну та міжвідомчу координацію, а також розробляє і впроваджує стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів.

Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні константи і властивості речовин та матеріалів виконує функції, подібні попередній службі, та здійснює роботу з довідковими стандартними даними фізичних констант і властивостей речовин.

Територіальні органи (центри) Держстандарту виконують такі функції:

    проведення державних випробувань і повірок засобів вимірювання;

    метрологічна атестація вимірювальних і аналітичних лабораторій, випробувальних центрів та служб, вимірювальних та випробувальних стендів, систем і обладнаня;

   державний метрологічний нагляд за станом метрологічного забезпечення в країні;

  реалізація потреб країни в метрологічному забезпеченні, включаючи прокат засобів вимірювання, проведення за заявками підприємств та організацій особливо точних вимірювань;

    методичне керівництво діяльністю відомчої метрологічної служби та її координація;

    державний нагляд за своєчасним зняттям з виробництва застарілих типів засобів вимірювання і розробка комплексних програм метрологічного забезпечення країни;

   техніко-економічний аналіз стану і результатів роботи з метрологічного забезпечення країни;

  розробка пропозицій і реалізація заходів по удосконаленню організації та підвищенню метрологічного забезпечення країни;

     удосконалення державних повірочних схем;

     підвищення технічного рівня методів і засобів повірки;

     механізація і автоматизація повірочних робіт;

 систематична інформація Держстандарту, його метрологічних служб, місцевих органів про стан метрологічного забезпечення країни;

     підготовка кадрів метрологів та розповсюдження передового досвіду робіт з метрологічного забезпечення.

До відомчої метрологічної служби відносяться:

Служба головного метролога відомства, яка здійснює організаційно-методичне керівництво діяльністю всіх ланок метрологічної служби та контроль за виконанням робіт щодо:

   визначення основних напрямків і розробки програм діяльності відомства з метрологічного забезпечення;

  перспективного і поточного планування заходів по метрологічному забезпеченню діяльності відомства;

розробки пропозицій до планів державної і відомчої стандартизації з урахуванням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт інших відомств;

  проведення аналізу стану вимірювань та метрологічного забезпечення діяльності відомства;

   перевірки, ремонту, метрологічної атестації, прокату засобів вимірювань;

  проведення точних та спеціальних вимірювань;

  збирання матеріалів про технічний рівень і якість засобів вимірювання;

обліку парку засобів вимірювання;

розробки пропозицій по створенню нових засобів і методів вимірювань, в тому числі повірочного устаткування і розробки технічного завдання на його проектування;

   створення метрологічної служби на підприємствах і в організаціях;

  збирання та обробки матеріалів про стан метрологічного забезпечення в системі відомства, підготовки їх до розгляду керівництвом відомства і забезпечення ними зацікавлених організацій;

 впровадження державних стандартів державної системи вимірювань, галузевих стандартів і нормативних документів на підприємствах і організаціях та контролю за їх впровадженням і виконанням;

   підготовки і підвищення кваліфікації працівників метрологічної служби відомства.

Метрологічна служба підприємства і організації, на яку покладена:

  координація і керівництво роботою різних підрозділів підприємства, що направлені на забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань;

 впровадження сучасних засобів і методів вимірювання, стандартів і інших нормативних документів, що регламентують норми точності вимірювань, метрологічні характеристики засобів вимірювання, методики виконання вимірювань, методи і засоби повірки, вимоги до метрологічного забезпечення підготовки виробництва і випуску нових видів продукції;

 розроблення перспективних і річних планів робіт метрологічної служби, складання заявок та придбання засобів вимірювання, укладання договорів на розробку і впровадження нової вимірювальної техніки і здійснення контролю за їх виконанням;

 проведення метрологічної експертизи технічної документації на розроблювані вироби і вибір за даними експертизи засобів вимірювання і методик виконання вимірювань, що забезпечують достовірний контроль технологічних процесів і якості продукції;

  розроблення разом з проектно-конструкторськими, конструкторськими і технологічними організаціями технічних завдань на проектування засобів вимірювань для даного підприємства;

   здійснення метрологічного забезпечення при створенні і випробуванні нових видів продукції;

  здійснення контролю за станом і зберіганням засобів вимірювання, що знаходяться в усіх підрозділах підприємства, вірністю використання методик виконання вимірювань і аналізу якості сировини, матеріалів, гіівфабрикатів, вірністю монтажу і налагодження засобів вимірювань;

  складання планів і календарних графіків ремонту і повірки засобів вимірювання, що підлягають обов'язковій державній або відомчій повірці в організаціях державної або відомчої метрологічної служби, і контроль за їх виконанням;

  організація ремонту засобів вимірювання силами підприємства, використання прокатного і обмінного фондів засобів вимірювання;

 визначення потреби підприємства в зразкових і робочих засобах вимірювань, стандартних зразках складу та властивостей речовин і матеріалів;

 проведення метрологічних випробувань нестандартизова них засобів вимірювання, що виготовлені в одиничних екземплярах або разовими партіями для потреб підприємства;

 організація підготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємства з метрологічного забезпечення виготовлення продукції;

 подання в вищі організації і територіальні органи Держстандарту України відомостей про діяльність метрологічної служби підприємства;

  сприяння органам Держстандарту України і відповідним організаціям міністертв та відомств при здійсненні ними державного нагляду і відомчого контролю за метрологічним забезпеченням розробки, виробництва і випробувань продукції і діяльності метрологічної служби підприємства.