Нормоконтроль технічної документації

 

Технічні документи (конструкторські і технологічні) повинні відповідати ряду вимог, найважливішими з яких є:

вимоги до конструкції, що визначають її раціональність, взаємозвязок елементів, вірність вибору матеріалів, характер оздоблення тощо;

вимоги до технології, що визначають можливість використання для виготовлення виробів найбільш прогресивних і економічних технологічних процесів та устаткування;

вимоги до оформлення, що визначають чіткість та наочність зображення на кресленні всіх відомостей, необхідних для ииготовлення деталі чи виробу.

Щоб розроблювана в процесі проектування технічна документація задовольняла перерахованим вище вимогам, необхідний постійний, добре організований контроль, — як конструкторський і технологічний, так і нормативний (нормоконтроль).

Мета нормоконтролю — повне додержання в технічних документах вимог чинних стандартів, широке використання у виробах при проектуванні стандартних і уніфікованих елементів.

Нормоконтроль спрямований на:

дотримання у розроблюваних виробах норм і вимог, встановлених у НТД;

• правильність складання та оформлення конструкторських документів відповідно до вимог стандартів ЕСКД;

досягнення в розроблюваних виробах високого рівня стандартизації й уніфікації на основі широкого використання раніше спроектованих, освоєних у виробництві та стандартизованих виробів, типових конструкторських рішень і виконань;

раціональне використання встановлених обмежувальних номенклатури стандартизованих виробів, конструкторських норм, марок матеріалів, профілів і розмірів прокату тощо.

Завдання нормо контролю є дотримання:

вимог НТД до виробів відповідного профілю;

вимог до складання, оформлення й контролю технічних документів;

вимог до організації проходження, збереження, зміни й класифікації НТД;

знання методики уніфікації й способів забезпечення її високого рівня.

Підрозділи нормоконтролю повинні:

консультувати розроблювачів з оформлення й змісту технічної документації;

здійснювати аналіз помилок;

брати участь у розробленні НТД;

• вести картотеку обліку позначень;

оцінювати економічну ефективність.

Етапи контролю:

1) технічнийперевірка відповідності об’єкта технічним вимогам.

2) технологічний — контроль конструктором документації, спрямований на дотримання технології.

3) метрологічна експертиза конструкторської й технологічної документації на стадіях розроблення з метою забезпечення ефективності випробування під час контролю виробів (аналіз і оцінка технічних рішень щодо вибору параметрів).

Метрологічний контроль може здійснюватися одночасно з нормо контролем конструкторської й технологічної документації нормоконтролерами. Рівень контролю продукції закладається на стадії майбутнього виробу, тому контроль нерозривно пов’язаний з якістю технічної документації (проектної, конструкторської, технічної, нормативно-технічної та ін.); у процесі її розроблення завершальною стадією є нормоконтроль.

Здійснення нормоконтролю обовязкове для всіх організацій підприємств, що виконують проектно-конструкторські роботи, незалежно від їх відомчої підпорядкованості.

Нормоконтролю підлягає така конструкторська документація: текстові документи (пояснювальна записка, інструкції, технічниі опис і умови, тощо), креслення та інша конструкторська документація.

При нормоконтролі технологічної документації перевіряють: карти технологічних процесів, додержання технологічних нормативів, технологічні креслення, карти розкрою матеріалів, розрахунки з нормування матеріалів тощо.

Нормоконтроль — один із завершальних етапів створення технічної документації, значення якого з розвитком стандартизаці постійно зростає. Як один із засобів впровадження і додержанні стандартів, нормоконтроль дисциплінує конструктора і технолога, привчає їх до суворого виконання встановлених правил розробки і оформлення технічної документації.

Нормоконтроль на підприємстві може бути як централізованим, так і децентралізованим: це залежить від масштабів підприємства і загальної схеми організації робіт з стандартизації. При централізованому нормоконтролі відділ стандартизації має і своєму складі групу нормоконтролю або відповідального за нормоконтроль, що підпорядковані керівнику відділу.

При децентралізованому нормоконтролі він здійснюється в різних підрозділах підприємства.

Права і обовязки працівників нормоконтролю визначаються відповідним положенням і наказом по підприємству. Нормоконтролер повинен бути спеціалістом високої кваліфікації, бездоганно знати своє виробництво, регулярно слідкувати за виданням нових стандартів всіх категорій та інших обовязкових нормативних документів.

Вказівки нормоконтролера обовязкові для виконання, суперечки між ним і виконавцем вирішує керівник відділу (бюро, групи) стандартизації підприємства. Його рішення може буги відмінено тільки головним інженером підприємства або директором.

Технічна документація, яка не має підпису нормоконтролера, не приймається до подальшої роботи.