Міністерство  освіти  і  науки, молоді та спорту  України

Луцький  національний  технічний  університет

Кафедра пакування і автоматизації виробничих процесів

 

 

 

                                            “Затверджую”

Перший проректор

_________ проф. В.Ю. Середа

 

“ _____ “ _______________2012 р.

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з підготовки бакалаврів 4 курсу

 

                                з дисципліни: “Основи сертифікації  пакованої продукції”

                                напряму підготовки: 6.050502 “Інженерна механіка”

                                Форма навчання: денна

 

 

Укладач:

ас. Шаповал О.М.

 

 

Луцьк 2012


УДК 62.007.2 (07)

ББК 30+88.4 Я7

Ш23

 

“Основи сертифікації пакованої продукції”. – Луцький національний технічний університет, 2012. – 10 с.

 

Робоча програма дисципліни складена на основі вимог освітньо – професійної програми підготовки бакалаврів напрямку підготовки 6.050502 “Інженерна механіка”, затвердженої Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 

Розробник: асистент Шаповал О.М., кафедра ПАВП, Луцький національний технічний університет.

 

Рецензент: к.т.н., доц. Заболотний О.В., кафедра КПВ та ТМ, Луцький національний технічний університет.

 

 

Програму затверджено на засіданні кафедри ПАВП:

Протокол № 15 від „23”  травня 2012 р.

 

Завідуючий кафедрою: ___________ д.т.н., проф. Пальчевський Б.О.

                                                   ( підпис )

 

 

Програму схвалено науково-методичною радою ТФ:

Протокол № 9 від „24” травня 2012  р.

 

Голова НМР ТФ __________ к.т.н., доц. Заболотний О.В.

                                    (підпис)

 

1.      ВСТУП    

Робоча навчальна програма дисципліни “Основи сертифікації пакованої продукції” є складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального процесу для підготовки бакалаврів напряму 6.050502 - “Інженерна механіка” за спеціальністю 6.05050206 - „Машини і технології паковання”. Зміст програми передбачає лекції, лабораторні заняття та самостійну роботу. Форма підсумкового контролю екзамен.

 

2.      ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 2.1.

Опис предмета навчальної дисципліни “Основи сертифікації пакованої продукції”

Курс:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність,

освітньо - кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів відповідно ECTS: 3

Модулів: 1

Змістових модулів: 3

Аудиторних годин:  30

Всього годин: 108

 

Напрям: – 6.050. – “Інженерна механіка”

Спеціальність: 6.05050206 – “Машини і технології паковання

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Рік підготовки: 4

Семестр:  VIІI

Лекції:  20 год.

Лабораторні: 10 год

Індивідуальна робота: 9 год

Самостійна робота: 69 год.

Вид контролю: екзамен

 

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ

3.1. Мета викладення дисциплінививчення основ сертифікації пакованої продукції ознайомлення з міжнародними системами сертифікації.

3.2. Основні завдання вивчення дисципліни - ознайомити студентів з основними випадками в яких застосовується обов’язкова та добровільна сертифікація, види пакованої продукції яка підлягає сертифікації, державні стандарти, на основі яких проводиться сертифікація.

 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Змістовий модуль 1.  Організація робіт з стандартизації та загальні вимоги до стандартів

Тема 1. Загальні відомості про стандартизацію. Органи з стандартизації в Україні.

Тема 2. Організація робіт з стандартизації та загальні вимоги до стандартів.

Тема 3. Сучасні тенденції розвитку сертифікації в Україні. Нормативно правові основи робіт із сертифікації.

 

Змістовий модуль 2. Системи управління якістю

Тема 4. Управління якістю продукції. Фактори, що обумовлюють якість продукції

Тема 5.  Класифікація промислової продукції і показників її якості

 

Змістовий модуль 3. Основні положення державної системи сертифікації УкрСЕПРО

Тема 6. Структура системи УкрСЕПРО і функції її органів

Тема 7. Вимоги до органів з сертифікації продукції і систем якості та порядок їх акредитації.

Тема 8. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації.

Тема 9. Атестація виробництв та вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

Тема 10. Загальні правила, схеми та порядок проведення сертифікації продукції.

 

5. ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ДИСЦИПЛІНАМИ

Дисципліна “Основи сертифікації пакованої продукції” доповнює собою комплекс дисциплін “Технологія пакування і зберігання пакованої продукції”, “Технологічні процеси пакування харчових продуктів”, “Комп¢ютерне моделювання тари і упаковки”.

 

6. СТРУКТУРА КУРСУ

Таблиця 6.1.

Структура курсу “Основи сертифікації  пакованої продукції”

 

Форма навчання

курс

семестр

Нормативні дані

Форма контролю

Лекції (год)

Практичні заняття  (год)

Лабораторні заняття (год)

Самостійна робота (год)

Курсовий проект (семестр)

Розрахунково -графічна робота (год)

Всього (год)

Залік (семестр)

Екзамен (семестр)

денна

ІV

VІІІ

20

10

69

9

108

VІІІ

 

7. ВИМОГИ ДО ВМІНЬ І ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

7.1. В результаті вивчення дисципліни “Основи сертифікації  пакованої продукції ” студенти повинні знати:

-          випадки в яких застосовується обов’язкова та добровільна сертифікація;

-          види пакованої продукції яка підлягає сертифікації;

-          державні стандарти на основі яких проводиться сертифікація.

7.2. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- аналізувати існуючі моделі сертифікації;

- обґрунтовувати нормативні документи, які регламентують діяльність в галузі сертифікації;

- формулювати основні вимоги нормативної документації в галузі сертифікації.

 

8. ФОРМИ КОНТРОЛЮ

При вивченні курсу “Основи сертифікації пакованої продукції” передбачаються такі види контролю: поточний, модульний та підсумковий.

8.1. Поточний контроль здійснюється у вигляді усної відповіді на контрольні запитання під час захисту виконаних лабораторних робіт. Також поточний контроль застосовується стосовно виконання самостійної роботи у вигляді усної або письмової відповіді на контрольні запитання з даної теми на самостійне опрацювання. За поточну роботу протягом семестру студент може набрати максимум 40 балів.

8.2. Модульний контроль здійснюється стосовно теоретичного (лекційного) курсу у вигляді модульної контрольної роботи шляхом письмової відповіді на контрольні питання по модулю. За модульну контрольну роботу студент може набрати максимум 60 балів.

Оцінка з предмета виставляється як арифметична сума балів набраних за поточну роботу та модульну контрольну роботу. Протягом семестру студент може набрати максимум 100 балів. Якщо студента задовольняє отримана сума балів то процедура підсумкового контролю полягає лише у сумуванні цих балів.

8.3. Підсумковий контроль у вигляді заліку проводиться за умови проходження студентом усіх етапів поточного та модульного контролю у випадку, коли студент не набрав необхідної для зарахування дисципліни кількості балів (менше 60), або при претендуванні ним на вищу кількість балів. Під час складання заліку студенту надається можливість дати письмову відповідь на контрольні питання з усієї дисципліни.

Розподіл балів між видами контролю при модульно-рейтинговій системі оцінювання за 100-бальною шкалою приведено в табл. 8.1

                                            Таблиця 8.1

Зміст модулів навчальної дисципліни, їх оцінювання в балах,

форми і терміни поточного і модульного контролю

                                                          Номер модуля

Елементи модуля

Кількість балів

Форма контролю

Тиждень контролю

1

ЗМ1 + ЗМ2 + ЗМ3

60

Модульний контроль

10

40

Поточний контроль

1-10

 

Таблиця 8.2

Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS з національною системою оцінювання

Оцінка за шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою

ЛНТУ

А

5 (відмінно)

90 – 100

В

4 (добре)

82 – 89

С

4 (добре)

74 – 81

D

3 (задовільно)

64 – 73

E

3 (задовільно)

60 – 63

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання екзамену або заліку після доопрацювання

35 – 59

F

2 (незадовільно) з наступним відрахуванням після основної екзаменаційної відомості

0 – 34

 

9. ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 9.1.

Тематичне планування дисципліни

Модуль

Назва змістового модуля

Лекції, год.

Лабораторні заняття, год.

Практичні заняття, год.

Самостійна

робота, год.

 

Індивідуальна

 робота,  год.

Всього (год.)

Модуль 1

Організація робіт з стандартизації та загальні вимоги до стандартів

6

2

-

24

9

41

Системи управління якістю

4

2

-

36

-

42

Основні положення державної системи сертифікації УкрСЕПРО

10

6

-

9

-

25

Всього за навчальний курс, год

20

10

-

69

9

108

 

9. ТЕОРЕТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ

Таблиця 9.1.

Планування теоретичного курсу для денної форми навчання

 

№ п/п

Назва змістових модулів курсу, тем лекційних занять та їх зміст

Час відведений на опрацювання  в год.

Бібліографія

1

2

3

4

МОДУЛЬ 1

Змістовий модуль 1.  Організація робіт з стандартизації та загальні вимоги до стандартів

1.1

Лекція 1. Загальні відомості про стандартизацію. Органи з стандартизації в Україні

2

[1], с.12-15;

[2], с.13-15;

[10], с. 6-9.

1.2

Лекція 2. Організація робіт з стандартизації та загальні вимоги до стандартів

2

[3], с. 20-30;

[10], с.10-17.

1.3

Лекція 3.  Сучасні тенденції розвитку сертифікації в Україні. Нормативно-правові основи робіт із сертифікації

2

[2], с. 61-72

Змістовий модуль 2.  Системи управління якістю

2.1

Лекція 4. Управління якістю продукції. Фактори, що обумовлюють якість продукції

2

[3], с. 32-40;

[10], с. 22, 28.

2.2

 Лекція 5.  Класифікація промислової продукції і показників її якості

2

[1], с. 124-142

Змістовий модуль 3.  Основні положення державної системи сертифікації УкрСЕПРО

3.1

Лекція 6. Структура системи УкрСЕПРО і функції її органів

2

[1], с . 83-88

3.2

 

Лекція 7. Вимоги до органів з сертифікації продукції і систем якості та порядок їх акредитації.

2

[1], с. 90-95

3.3

Лекція 8. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації.

2

[1], с. 95-103

3.4

Лекція 9. Атестація виробництв та вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

2

[1], с. 103-113

3.5

Лекція 10. Загальні правила, схеми та порядок проведення  сертифікації продукції.

2

[5], с. 3-10

Всього

20

 

 

10. ПЛАНУВАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Таблиця 10.1

Планування лабораторних занять

Назва тем курсу лабораторних занять та їх зміст

Час, відведений на опрацювання, год

Бібліографія

1

Лабораторне заняття 1.  Вивчення особливостей застосування національного знаку відповідності при сертифікації продукції у системі сертифікації УкрСЕПРО (аналіз структури та змісту сертифікату відповідності)

2

[1], с. 7-11

 

Лабораторне заняття 2.  Вивчення особливостей застосування національного знаку відповідності при сертифікації продукції у системі сертифікації УкрСЕПРО (дослідження знаку відповідності на відповідність ДСТУ 2296-93)

2

[1], с. 4-7

2.

Лабораторне заняття 3. Вивчення схем сертифікації різних типів виробництва

2

[14], с. 74-77

3.

Лабораторне заняття 4. Вивчення особливостей та термінології штрихового кодування.

2

[1], с. 77-82

[2], с. 42-47

4.

Лабораторне заняття 5. Вивчення  чинних міжнародних стандартів ISO серії 9000 та ISO серії 10000

2

[8], с. 2-34

Всього

10

 

 

12. ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Таблиця 12.1

Планування самостійної роботи студентів

Назва тем курсу

Час, відведений на опрацювання, год.

Бібліографія

Форма контролю

Змістовий модуль 1.  Організація робіт з стандартизації та загальні вимоги до стандартів

1.1

Органи державної та галузевої служби стандартизації

4

[1], с. 7-13

Опитування

1.2

Використання стандартів

4

[1], с. 15-19

Опитування

1.3

Види вітчизняних систем стандартів

4

[1], с. 28-33

Опитування

1.4

Нормоконтроль технічної документації

2

[1], с. 35-36

Опитування

1.5

Міжнародні стандарти  ISO серії  14000 та  SA 8000

6

[1], с. 45-51

Опитування

1.6

Основні тенденції розвитку міжнародної діяльності в області   сертифікації

4

[1], с. 43-45

Опитування

Змістовий модуль 2.  Системи управління якістю

2.1

Оцінка рівня якості продукції

4

[1], с. 129-­­­132

Опитування

2.2

Структура та функції державної метрологічної служби України

4

[1], с. 142-157

Опитування

2.3

Закони України “Про захист прав споживачів” та “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”

6

[11], с. 2-36;

[12], с. 2-23

Опитування

2.4

Техніко-економічна ефективність стандартизації

4

[1], с 37-39

Опитування

2.5

Людський фактор в управлінні якістю продукції

4

[1], с. 68-74.

Опитування

2.6

Вибір механізмів сертифікації

4

[1], с. 121-123

Опитування

2.7

Процедура видачі сертифікату відповідності на продукцію

4

[1], с. 118-121

Опитування

2.8

Засоби оцінки рівня якості продукції

4

[1], с. 136-138

Опитування

2.9

Європейське та міжнародне співробітництво

4

[1], с. 39-42;

[2], с. 65-68

Опитування

Змістовий модуль 3.  Основні положення державної системи сертифікація УкрСЕПРО

3.1

Вимоги до аудиторів та порядок їх акредитації

7

[1], с. 124-142

Опитування

Всього

69

 

 

13. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН

1. Мета державної системи стандартизації.

2. Основні принципи державної системи стандартизації

3. Об’єкти стандартизації.

4. Категорії нормативних документів з стандартизації.

5. Види стандартів.

6. Організаційна структура робіт з стандартизації.

7. Порядок розроблення державних стандартів.

8. Порядок впровадження стандартів

9. Державний нагляд за додержанням стандартів

10. Структура, основні функції комплексної системи управління якістю

11. Етапи розробки впровадження комплексної системи управління якістю.

12. Фактори, що обумовлюють якість продукції. Петля якості.

13. Огляд вітчизняних систем управління якістю продукції.

14. Загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації.

15. Класифікація промислової продукції,  показники її якості.

16. Рівень якості продукції і методи його визначення.

17. Кількісна оцінка показників якості продукції.

18. Основні положення закону України  “Про захист прав споживачів”

19. Основні положення закону України  “Про якість та безпеку харчових продуктів і    

      продовольчої сировини”.

20. Порядок проведення робіт з сертифікації продукції

21. Сертифікат відповідності, його структура і призначення.

22. Добровільна і обов’язкова сертифікація. Знак відповідності.

23. Загальні відомості про систему УкрСЕПРО

24. Організаційна структура Системи.

25. Основні принципи та загальні правила Системи. 

26.  Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації.

27.  Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації.

28.  Вимоги до персоналу органів із сертифікації. Порядок перевірки органів із сертифікації.

29.  Загальні вимоги до випробувальних лабораторій. Організація та управління лабораторією.

30.  Випробувальне обладнання та засоби вимірювань. Методи випробувань та процедури.

31.  Організація роботи з виробами та продукцією, що випробовується

32.  Права  та обов’язки акредитованої випробувальної лабораторії.

33.  Вимоги до атестованого виробництва. Загальні вимоги до атестованого виробництва та організації контролю за виготовленням  та випуском продукції.

34.  Вимоги до проведення випробувань продукції та до комплектувань партій продукції. 

35.  Порядок атестації виробництв та технічний нагляд за ними.  Вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується.

36.  Загальні правила і схеми проведення сертифікації продукції.

37.  Порядок проведення  сертифікації продукції.

38.  Вибір механізмів сертифікації.

39.  Основні сучасні тенденції розвитку робіт у галузі стандартизації, оцінювання та сертифікації систем якості, їх впровадження і застосування.

40.  Застосування стандартів ISO серії 9000, 10000, 14000, 22000.

 

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Таблиця 14.1

Бібліографія та перелік навчально-методичного забезпечення

п/ п

Назва бібліографічного джерела

К-ть екз.

Назва

бібліотеки

1

2

3

4

1

Шаповал М.І. Основи стандартизації,управління якістю і сертифікації. Київ.: Видавництво Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 172 с.

8

Кафедра ПАВП; бібліотека ЛНТУ

2

Сергеев А. Г., Латышев М. В. Сертификация: Учеб. пособие для вузов. М.: Логос, 2000. – 248 с.

6

Обласна наукова бібліотека

3

Сертификация потребительских товаров: Зарубежный опыт. – М.: Из-во стандартов, 1990. – 80 с. – (Качество, экономика, общество. Современные проблемы)

5

Обласна наукова бібліотека

4

Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – Т. 1. – Київ, 1998. − 368 с.

3

Обласна наукова бібліотека

5

Методичні вказівки до лабораторних робіт на тему: “Вивчення схем сертифікації різних типів виробництва ”/ О.Ю. Левтринська. − Луцьк, 2001. – 16 с.

15

Кафедра ПАВП; бібліотека ЛНТУ

6

Методичні вказівки до лабораторних робіт на тему: “Вивчення особливостей застосування національного знаку відповідності при сертифікації продукції у системі сертифікації УкрСЕПРО”/ А.А. Сидько. – Луцьк, 2006. – 24 с.

20

Кафедра ПАВП; бібліотека ЛНТУ

7

ДСТУ 2462-94. − Основні поняття, терміни та визначення сертифікації.

1

Кафедра ПАВП

8

Державний стандарт України: Системи якості. – К.: Держстандарт України, 1995. – (ДСТУ ІСО 9001 – 95).

1

Кафедра ПАВП

9

Закон України “Про захист прав споживачів”.

1

Кафедра ПАВП

10

Закон УкраїниПро якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”.

1

Кафедра ПАВП