Органи державної та галузевої служби стандартизації

 

         1. Органи державної служби стандартизації

До органів державної служби стандартизації відносяться:

      Державний комітет України з стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України);

      Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ);

      Державний науково-дослідний інститут "Система" (ДНДІ "Система");

      Український державний науково-виробничий центр стан­дартизації, метрології та сертифікації (УкрЦСМ);

      Український навчально-науковий центр зі стандартизації, метрології та якості продукції;

      технічні комітети зі стандартизації (ТК);

      територіальні центри стандартизації, метрології та серти­фікації.

Держстандарт України був створений Постановою Кабінету Міністрів України №293 від 23.09.1991 р. на базі Українського республіканського управління Держстандарту СРСР. Він є національним органом зі стандартизації, створює державну систему стандартизації в країні і керує всіма роботами з стандартизації, метрології та сертифікації.

На УкрНДІССІ покладена розробка науково-технічних і еко­номічних основ стандартизації, перспективних планів комп­лексної стандартизації сировини, матеріалів, півфабрикатів і го­тових виробів, стандартів на єдині методи випробування продукції. Він виконує експертизу стандартів перед їх затвердженням, проводить порівняльний аналіз рівня стандартизації в Україні і зарубіжних країнах, надає інформацію з стандартизації всім зацікавленим організаціям.

На ДНДІ "Система" покладена розробка основоположних стандартів.

На УкрЦСМ покладено здійснення всієї централізованої інформації організацій і підприємств про чинні стандарти, технічні умови і іншу нормативну документацію, а також забезпечення їх цією документацією. Центр здійснює реєстрацію стандартів та іншої нормативної документації з стандартизації державного і галузевого значення, підготовку кадрів, підвищення їх кваліфікації та видання нормативних документів зі стандартизації.

На Український навчально-науковий центр зі стандартизації, метрології та якості продукції покладена підготовка кадрів і під­вищення їх кваліфікації.

Технічні комітети зі стандартизації створюються за рішенням Держстандарту України для організації та забезпечення розроблення, розгляду, експертизи, погодження і підготовки до затвердження державних стандартів України, інших нормативних документів зі стандартизації, а також проведення робіт з регіональної та міжнародної стандартизації.

До роботи в технічних комітетах залучаються на добровільних засадах уповноважені представники заінтересованих підпри­ємств, установ та організацій замовників (споживачів), розробників, виробників продукції, органів і організацій з стандартизації, метрології, сертифікації, товариств (спілок) споживачів, нау­ково-технічних та інженерних товариств, інших громадських організацій, провідні вчені та фахівці. На сьогодні в Україні ство­рено 120 технічних комітетів.

На територіальні центри покладено контроль за впровадженням і додержанням стандартів і технічних умов.

В структурі Держстандарту України налічується 35 територіальних центрів — 26 обласних і 9 міських.

 

2. Органи галузевої служби стандартизації

До органів галузевої служби стандартизації відносяться:

      служба стандартизації міністерства або відомства;

      головні (базові) організації зі стандартизації;

      служба стандартизації підприємства (організації).

Служба стандартизації міністерства або відомства здійснює керівництво і координацію діяльності з питань стандартизації в галузях народного господарства. Для цього при міністерстві чи відомстві організується відділ стандартизації, на який покладено організацію і планування робіт по створенню проектів державних і галузевих стандартів на проектування і виготовлення продукції, а також організацію найважливіших наукових досліджень з стандартизації для забезпечення випуску продукції високої якості.

Головні (базові) організації зі стандартизації здійснюють про­ведення науково-дослідних робіт і розробку нормативних доку­ментів з стандартизації, як правило, галузевого рівня.

Служба стандартизації на підприємстві (організації) здійснює організацію і проведення робіт з стандартизації. Це може бути відділ (на великому підприємстві або об'єднанні), група або навіть відповідальний за стандартизацію.

Головним завданням служби стандартизації на підприємстві і в організації є науково-технічне та організаційно-методичне керівництво роботами з стандартизації, а також безпосередня участь у проведенні цих робіт.

Керівник служби стандартизації несе відповідальність нарівні з керівником підприємства за додержання стандартів і технічних умов в технічній документації, що розробляється підприємством, за якість і техніко-економічне обґрунтування розроблених підприємством стандартів і технічних умов, за відповідність їх показників сучасному рівню техніки, за своєчасний перегляд стандартів і технічних умов з метою приведення їх у відповідність зі зростаючими вимогами народного господарства.

В обов'язки цієї службі входить:

  організація і планування робіт з стандартизації та контроль за їх виконанням;

— розробка проектів стандартів підприємства і технічних умов;

 систематичний контроль за впровадженням і додержанням стандартів і технічних умов при проектуванні та виробництві продукції;

визначення фактичного рівня уніфікації та стандартизації виробів і розрахунок економічної ефективності робіт з стандартизації;

 забезпечення всіх служб підприємства необхідною норма­тивною документацією з стандартизації;

 організація обліку, зберігання і внесення змін в усі екземп­ляри стандартів та технічних умов;

 організація і здійснення нормоконтролю технічної доку­ментації, що розробляється підприємством;

 допомога всім службам підприємства з усіх питань стан­дартизації і уніфікації.