Лабораторна робота №4

Тема роботи: Вивчення  чинних міжнародних стандартів ISO серії 9000 та ISO серії 10000.

Мета роботи: ознайомитись із чинними міжнародними стандартами ISO серії 9000 та ISO серії 10000.

 

Теоретичні відомості

Міжнародними стандартами з якості є стандарти ISO серії 9000 і 10000.

Міжнародні стандарти ISO серії 9000 визначають розроблення, впровадження та функціонування систем якості. Вони не стосуються конкретного сектора промисловості чи еконо­міки і являють собою настанови з управління якістю та загальні вимо­ги щодо забезпечення якості, вибору і побудови елементів систем яко­сті. Вони містять опис елементів, що їх мають включати системи якос­ті, а не порядок впровадження цих елементів тією чи іншою організа­цією. Вони не мають на меті спонукати до створення однакових систем якості, оскільки різні організації мають різні потреби. Побудова та шляхи впровадження систем якості повинні обов'язково враховувати конкретні цілі організації, продукцію, яка нею виготовляється, проце­си, що при цьому застосовуються, а також конкретні методи праці. В подальшому були внесені зміни в стандарти ISO серії 9000, які забезпечують більш зручне користування ними.

Серія стандартів ISO 9000складеться з: ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004.

ISO 9000:2000. Системи управління якістю. Основні положення та словник. Стандарт розроблено Технічним комітетом ISO/ТС 176 „Управління якістю і забезпечення якості", Підкомітетом SC 1 „По­няття та термінологія". Цей стандарт описує основні положення систем управління якістю, які є предметом стандартів серії ISO 9000, і визначає відповідні терміни. Дію цього стандарту поширю­ють на організації, що прагнуть досягнути переваги завдяки впро­вадженню системи управління якістю; організації, що прагнуть отримати впевненість у тому, що їхні постачальники виконувати­муть їхні вимоги до продукції; замовників продукції; усі сторони, зацікавлені в єдиному розумінні термінології, яку використовують у сфері управління якістю; усі сторони, внутрішні чи зовнішні сто­совно організації, які здійснюють оцінювання або аудит системи управління якістю на відповідність вимогам ISO 9001; осіб, внутрі­шніх чи зовнішніх стосовно організації, які провадять консульту­вання або підготовку з питань системи управління якістю, прийнят­ної для цієї організації; розробників відповідних стандартів.

ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги. Стандарт ро­зроблено Технічним комітетом ISO/ТС 176 „Управління якістю і за­безпечення якості". Стандарт містить вимоги до систем управління якістю, спрямовані на забезпечення якості і підвищення задоволеності споживача. На відміну від попереднього нове видання ISO 9001 та ISO 9004 утворює узгоджену пару стандартів з управління якістю.

ISO 9004:2000. Системи управління якістю. Настанови щодо по­ліпшення діяльності. Стандарт розроблено Технічним комітетом, ISO/ТС 176 „Управління якістю і забезпечення якості", Підкомітетом SC 2 „Системи якості". Цей стандарт містить настанови, які виходять за межі вимог, наведених в ISO 9001, призначений для того, щоб одно­часно врахувати результативність та ефективність системи управління якістю, і, таким чином, потенційні можливості поліпшення показників діяльності організації. Порівняно з ISO 9001, цілі, пов'язані із задово­ленням інтересів замовників і з якістю продукції, розширені і містять задоволеність зацікавлених сторін і показники діяльності організації.

Вибір та застосування стандартів. Стандарти ISO серії 9000 передбачають застосування систем якості у чотирьох ситуаціях: отри­мання вказівок щодо управління якістю; контракт між першою та дру­гою сторонами (постачальник-споживач); затвердження або реєстра­ція, що їх проводить друга сторона; сертифікація або реєстрація, що їх проводить третя (незалежна) сторона.

Організація-постачальник повинна встановити і підтримувати таку систему якості, яка б передбачала всі ситуації, з якими може зіткнути­ся організація. Нижче згідно з стандартом ISO 9000 наводяться вказів­ки, що дозволяють організаціям правильно обрати стандарт ISO серії 9000 та 10000 і отримати корисну інформацію щодо впровадження систем якості.

ISO 9000:2000. Слід звертатися кожній організації, що має намір створити та впровадити систему якості. Розширення глобальної конку­ренції призводить до того, що споживач починає висувати дедалі жор­сткіші вимоги щодо якості. Для того, щоб не втратити конкурентноз- датність і підтримувати високі економічні показники, організаціям- постачальникам необхідно впроваджувати все ефективніші та дійові системи. Цей стандарт подає пояснення основних понять у галузі якос­ті і містить настанови щодо вибору та застосування стандартів ISO серії 9000 для цієї мети.

ISO 9001:1994. Звертатися і застосовувати його постачальнику слід у разі потреби довести свою здатність управляти процесом як проектування, так і виробництва продукції, що відповідає усім вимо­гам. Вони перш за все мають на увазі задоволення споживача за раху­нок запобігання невідповідності на всіх етапах від проектування до обслуговування. Цим стандартом встановлена відповідна модель за­безпечення якості.

ISO 9004:2000. Слід звертатися будь-якій організації, що має намір розробити та запровадити систему якості. Для того, щоб відповідати своєму призначенню, організація повинна забезпечити керованість технічними, адміністративними і людськими чинниками, що вплива­ють на якість продукції. Стандарт містить повний перелік елементів системи якості, що стосуються всіх етапів життєвого циклу продукції і відповідних заходів, з якого організація може набрати і застосувати елементи згідно з своїми потребами.

За роки, що пройшли від часу опублікування, вони отримали ши­роке визнання та розповсюдження, а більш як 50 країн прийняли їх як національні. Після розповсюдження почався процес їх широкого за­стосування при сертифікації систем якості. Це викликало потребу ви­значення правил самої процедури сертифікації, а також вимог до екс­пертів, які здійснюють перевірку системи. З цією метою IS0/TC 176 підготував та опублікував у 1990-1992 p. стандарти ISO серії 10000.

Міжнародні стандарти ISO серії 10000 містять настанови щодо перевірки системи якості, кваліфікаційні вимоги до експертів-аудиторів з перевірки системи якості, керування програмою перевірки якості.

Ця серія стандартів складається з:

ISO 10005:1995. Управління якістю. Настанови щодо якості пла­нування.

ISO 10007:1995. Управління якістю. Настанови щодо управління конфігурацією.

ISO 10011-1:1990. Настанови щодо аудиту систем якості. Частина 1.

1. Перевірка.

ISO 10011-2:1991. Настанови щодо аудиту систем якості. Частина 2.

2. Критерії кваліфікації для аудиторів систем якості.

ISO 10011-3:1991. Настанови щодо аудиту систем якості. Частина 3.

3. Керування програмами перевірки.

ISO 10012-1:1992. Вимоги до забезпечення якості і вимірювально­го обладнання. Частина 1. Система метрологічного підтвердження ви­мірювального обладнання.

ISO 10013:1995. Настанови щодо розробки посібників якості.

ISO/DIS10006. Управління якістю. Настанови щодо управління якістю проектування.

ISO/DIS 10012-2. Вимоги гарантії якості вимірювального устатку­вання. Частина 4. Управління процесами вимірювання.

ISO/DIS 10014. Настанови щодо управління економікою якості. 3. Нові пропозиції

ISO/NP 10015. Настанови щодо постійного навчання і підвищення кваліфікації. Записи перевірки і тестування. Подання результатів.

ISO/NP 10017. Настанови щодо використання статистичних мето­дів в серії стандартів ISO 9000.

До цих стандартів слід звертатися при організації, плануванні, здійсненні та документуванні перевірки систем якості. Вони містять настанови щодо перевірки наявності та реалізації елементів систем якості; перевірки здатності системи забезпечувати досягнення заданих показників якості; настанови щодо критеріїв кваліфікації експертів-аудиторів систем якості, а також щодо освіти, підготовки, досвіду, пе­рсональних якостей та керівних здібностей, необхідних для виконання перевірки якості; настанови щодо керування програмами перевірки систем якості.

ISO 10011 має такі три самостійні частини: настанови щодо пере­вірки системи якості; кваліфікаційні вимоги до експертів-аудиторів з перевірки системи якості; керування програмою перевірки якості.

ISO 10011-1:1990. Слід звертатися при організації, плануванні, здійсненні та документуванні перевірки систем якості. Він містить настанови щодо перевірки наявності та реалізації елементів систем якості і перевірки здатності системи забезпечувати досягнення заданих показників якості.

ISO 10011-2:1991. Слід звертатися при потребі відбору кадрів та підготовки експертів-аудиторів систем якості. Подано настанови щодо критеріїв кваліфікації експертів-аудиторів систем якості, а також щодо освіти, підготовки, досвіду, персональних якостей та керівних здібнос­тей, необхідних для виконання перевірки якості.

ISO 10011-3:1991. Слід звертатися при плануванні керування про­грамою перевірки якості. Містить настанови щодо керування програ­мами перевірки систем якості.

ISO 10012 містить вимоги щодо забезпечення якості вимірюваль­ного обладнання.

ISO 10012-1:1992. Слід звертатися, якщо якість продукції чи про­цесу має високу залежність від можливості проводити точні вимірю­вання. У ньому встановлені основні характеристики системи підтвер­дження, які постачальник повинен використовувати щодо своїх засобів вимірювання. Містить вимоги до засобів вимірювання постачальника щодо забезпечення якості, на основі яких доводиться, що вимірювання проводяться з належною точністю та в належному порядку. Він міс­тить більш детальні вимоги в порівнянні з тими, що наводяться в ISO 9001, ISO 9002 та ISO 9003, і дає вказівки щодо впровадження.

 Хід роботи

            1. Підібрати 3-5 зразків продукції (споживчі паковання), на яких нанесені знаки якості стандартів ISO серії 9000 та 10000 та визначити:

·   за яким із стандартів сертифікована дана продукція;

·   які вимоги висуває даний стандарт до даного виду продукції.

2. Зробити висновки про доцільність сертифікації продукції саме за цим стандартом.

 

Звіт за результатами роботи

Звіт студента за результатами виконання лабораторної роботи на тему “Вивчення  чинних міжнародних стандартів ISO серії 9000 та ISO серії 10000 повинен містити:

1)     Короткі теоретичні відомості.

2)     Аналіз нанесених знаків якості на споживчих пакованнях, оформлених у вигляді таблиці 1.

                                                                                                                Таблиця 1

Результати лабораторних досліджень

Назва

пакованої

продукції

Назва стандарту, за яким сертифікована продукція

Вимоги стандарту, за яким

сертифікована продукція

 

 

 

 

3)     Висновки.

Перелік літератури

1. Шаповал М.І. Основи стандартизації,управління якістю і сертифікації. Київ.: Видавництво Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 172 с.

2. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT): ДСТУ ISO 9000:2007. − К.: Держстандарт України, 2008. − (Державний стандарт України).

3. Управління якістю. Настанов щодо якості планування: ДСТУ ISO 10005:1995. − К.: Держстандарт України, 1995. − (Державний стандарт України).