Лабораторна робота №1 

Тема роботи: Вивчення особливостей застосування національного знаку відповідності при сертифікації продукції у системі сертифікації УкрСЕПРО

Мета роботи: вивчити особливості застосування національного знаку відповідності при сертифікації продукції, а також ознайомитись зі структурою та змістом сертифіката відповідності.

 Теоретичні відомості

1. Загальні відомості про систему сертифікації УкрСЕПРО

Державну систему сертифікації створює Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України національний орган України із сертифікації, який здійснює та координує роботу щодо забезпечення її функціонування, а саме:

·     визначає основні принципи, структуру та правила системи сертифікації в Україні;

·   затверджує переліки продукції, яка піддягає обов’язковій сертифікації, та визначає терміни її запровадження; призначає органи з сертифікації продукції;

·     акредитує органи із сертифікації та випробувальні лабораторії (центри), атестує експертів-аудиторів;

·     встановлює правила визнання сертифікатів інших країн;

·     розглядає спірні питання з випробувань і дотримання правил сертифікації продукції;

·     веде Реєстр державної системи сертифікації;

·     організовує інформаційне забезпечення з питань сертифікації.

З метою забезпечення відповідності якості і безпеки харчових продуктів та непродовольчих товарів відповідно до вимог нормативної документації за показниками якості і безпечності створена система УкрСЕПРО, яка проводить сертифікацію.

Сертифікація  це процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію, що продукція, процес чи послуга відповідають заданим вимогам.

Діяльність системи сертифікації продукції спрямована на:

·  запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров’я та майна громадян і навколишнього середовища;

·  забезпечення сумісності та взаємозамінності продукції;

· створення сприятливих умов для участі об’єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі;

· запобігання виникненню на народногосподарських об’єктах надзвичайних ситуацій природного або техногенного походження.

 2. Порядок проведення робіт із сертифікації пакованої продукції

Сертифікацію продукції в Системі проводять виключно органи з сертифікації, а в разі їх відсутності організації, що виконують функції органів з сертифікації продукції за дорученням національного органу України з сертифікації. Якшо є декілька акредитованих органів з сертифікації конкретного виду продукції, заявник має право подати заявку до будь якого з них [3].

Порядок проведення робіт з сертифікації продукції регламентується ДСТУ 3413-96 і містить:

1)  подання та розгляд заявки на сертифікацію:

Для проведення сертифікації продукції в Системі заявник подає до акредитованого органу з сертифікації продукції заявку. У разі відсутності на час подання заявки акредитованого в Системі органу з сертифікації продукції заявка подається до Держстандарту України, який розглядає її і не пізніше одного місяця з дня подання сповіщає заявника про своє рішення. Копія рішення направляється організації, що визначена Держстандартом України для проведення робіт з сертифікації.

Орган з сертифікації розглядає заявку і не пізніше одного місяця після її подання сповіщає заявника про своє рішення, яке повинно містити основні умови сертифікації. Копії рішення направляються:

·  до органу з сертифікації систем якості (в разі необхідності);

·  до випробувальної лабораторії, що буде проводити випробування;

·  до територіального центру стандартизації, метрології та сертифікації за місцем розташування заявника.

2)  проведення аналізу наданої документації;

При сертифікації проводиться аналіз документації з метою перевірки її відповідності встановленим вимогам. Негативні результати аналізу документації оформлюються висновком, який передається заявнику для усунення недоліків. Позитивні результати використовуються для підготовки і оформлення сертифікатів відповідності.

3)  прийняття рішення за заявкою із значенням схеми (моделі) сертифікації:

4)  обстеження виробництва:

Під час обстеження виробництва проводиться експертиза нормативної, технічної і технологічної документації. За результатами обстеження оформлюється акт обстеження, який повинен містити обґрунтовані висновки і, за необхідності, рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Акт підписується членами комісії і затверджується керівником органу.

5)    атестація виробництва продукції, що сертифікується. або сертифікація системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації:

Атестація виробництва проводиться органом із сертифікації продукції і виконується за ініціативою заявника або за рішенням органу із сертифікації продукції. Порядок проведення цих робіт встановлено в ДСТУ 3414-96. Результати атестації оформлюються атестатом виробництва, який направляється заявнику.

Сертифікація систем якості проводиться органами, що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт, та виконується за ініціативою заявника або за рішенням органу із сертифікації продукції.

6)    відбирання, ідентифікація зразків продукції та їх випробування:

Випробування проводяться виключно в акредитованих лабораторіях. При цьому заявник подає зразки продукції і технічну документацію на них. Кількість зразків для випробувань та правила їх відбирання встановлюються органом з сертифікації. За позитивних результатів протоколи випробувань передаються органу сертифікації продукції і в копії заявнику. У разі отримання негативних результатів хоча б по одному з показників випробування з сертифікації припиняються, інформація про негативні результати подається заявнику та органу з сертифікації продукції. Повторні випробування з сертифікації можуть бути проведені тільки після подання повторної заявки і надання переконливих доказів проведення підприємством коригувальних заходів щодо усунення причин, які викликали невідповідність [3].

7)    проведення аналізу одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифікату відповідності;

8) видача сертифікату відповідності, укладання ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи:

Сертифікат відповідності документ, виданий відповідно до правил системи сертифікації, який вказує, що забезпечується необхідна впевненість в тому, що належним чином ідентифікована продукція, процес або послуга відповідають конкретному стандарту чи іншому нормативному документу [2].

Сертифікат видається виключно органом із сертифікації продукції.

Підтвердження факту сертифікації продукції може здійснюватись одним із нижченаведених способів:

·  оригіналом сертифікату відповідності;

·  знаком відповідності згідно вимог ДСТУ 2296;

· копією сертифіката відповідності, завіреною органом, який видав сертифікат або територіальним центром стандартизації, метрології і сертифікації;

·   іформацією в документації, що додається до продукції з зазначенням номеру сертифіката, терміну його дії та органу, що його видав (інформація може надаватись у вигляді декларації постачальника про відповідність) [3].

Вибір форми сертифіката відповідності залежить від ступеня підтвердження вимог нормативних документів.

У системі УкрСЕПРО передбачено два види сертифікації:

  − обов’язкова;

  − добровільна.

Обов'язкова сертифікація проводиться акредитованими органами з сертифікації, уповноваженими в державній системі сертифікацій і в усіх випадках включає випробування продукції для визначення її характеристик в акредитованих та уповноважених лабораторіях (центрах). Обов’язкова сертифікація в усіх випадках повинна включати перевірку та випробування продукції для визначення її характеристик і подальший державний технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

Добровільна сертифікація може здійснюватись для будь-якої продукції на відповідність будь-яким вимогам нормативних документів з ініціативи виробника, продавця, споживача, органів державної виконавчої влади, громадських організацій та окремих громадян на договірних умовах між заявником та органом із сертифікації.

Державним стандартом України 2296-93 встановлено такі зображення знаку відповідності:

для продукції, яка відповідає обов’язковим вимогам нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими актами України, за якими встановлено обов’язкову сертифікацію (рис. 1);

для продукції, яка відповідає усім вимогам нормативних документів, що поширюються на дану продукцію (рис. 2). Знак відповідності, який зображено на рис. 2, застосовується також для позначення продукції, яка сертифікована з ініціативи виробника (добровільна сертифікація).

Рис. 1. Знак відповідності обов’язкової сертифікації продукції

Рис. 2. Знак відповідності добровільної сертифікації продукції

9)    визнання сертифікату відповідності, що виданий закордонним органом:

Рішення про визнання сертифікатів, виданих органами з сертифікації інших країн, які не є членами Системи сертифікації УкрСЕПРО, на продукцію, що імпортується в Україну, приймає орган з сертифікації, керуючись ДСТУ 3417. Вибрані процедури визнання повинні бути обґрунтовані і документально підтверджені в разі реєстрації свідоцтва про визнання.

10)   технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва:

Технічний нагляд за стабільністю показників, які підтвердженні сертифікатом відповідності під час виготовлення продукції здійснює орган, який видав сертифікат. Обсяг, порядок і періодичність нагляду встановлюється органом із сертифікації. За результатами нагляду орган із сертифікації продукції може зупините або припинити дію ліцензійної угоди чи сертифіката в певних випадках:

·        порушення вимог, що ставляться до продукції під час обов'язкової сертифікації;

·   порушення вимог в технології виготовлення, правил приймання, методів контролю і випробування, маркування продукції;

·        зміни нормативних документів на продукцію або на методи її випробування без попереднього погодження з органом із сертифікації;

·       в разі зміни конструкції (складу) або технології виготовлення без попереднього погодження з органом із сертифікації.

Інформація про зупинку дії ліцензійної угоди або сертифіката відповідності у письмовій формі доводиться органом з сертифікації продукції до відома заявника та Національного органу з сертифікації.

Дія сертифікату відповідності припиняється з моменту вилучення його з Реестру Системи згідно з ДСТУ 3415 [3].

У разі припинення дії сертифікату відповідності здійснюються такі коригувальні заходи:

Орган із сертифікації:

·        інформує про зупинку чи відновлення дії сертифікату відповідності органи Держспоживзахист і Державну митну службу та інші зацікавлені організації;

·        встановлює термін коригувальних заходів;

·        контролює виконання заявником коригувальних заходів по усунені недоліків.

Заявник:

·  визначає обсяг невідповідної продукції та нове маркування для розрізнення продукції виробленої до і після коригувальних заходів;

·        повідомляє споживачів про небажаність експлуатації чи споживання продукції;

·        здійснює заходи для усунення причин невідповідності продукції.

11)       інформація про результати робіт із сертифікації.

Орган із сертифікації веде облік виданих ним сертифікатів і направляє їх копії до Держстандарту України.

 

3. Фінансування робіт з сертифікації продукції

Усі роботи з сертифікації продукції оплачуються заявником за договорами на проведення робіт, що укладаються з органом з сертифікації продукції та випробувальними лабораторіями. Витрата заявника на проведення робіт з сертифікації продукції відносяться на собівартість продукції [3].

 

4. Особливості застосування знаку відповідності

Знак відповідності захищений у встановленому порядку знак, який використовується або виданий у відповідності з правилами системи сертифікації і який вказує на те, що забезпечується необхідна впевненість у тому, що належним чином ідентифікована продукція, процес, послуга відповідають конкретному стандарту або іншому нормативному документу [2].

Підприємство (організація) має право використовувати знак відповідності після одержання зареєстрованого сертифіката відповідності на продукцію та укладання ліцензійної угода із органом сертифікації.

Знак відповідності для сертифікованої продукції наносять на нероз’ємну частину виробу та (або) на етикетку, тару, пакування, експлуатаційну та товаросупровідну документацію тощо. Місце та спосіб нанесення (друкування, наклеювання, гравірування, штампування тощо) знака відповідності встановлює підприємство, що одержало право на його застосування. Якщо неможливо нанести знак відповідності безпосередньо на продукцію, його наносять на найменшу споживчу упаковку, у якій ця продукція реалізується.

Місце нанесення знака відповідності повинно бути обрано таким чином, щоб наявність знака відповідності на окремих складових частинах виробу не сприймалась як сертифікація всього виробу.

Знак відповідності для сертифікованої послуги (процесу) проставляється у супровідній документації на цю послугу (процес).

При неможливості нанесення знаку відповідності на супровідній документації або неможливості супроводження послуги (процесу) цією документацією, знак відповідності може проставлятися виконавцем сертифікованої послуги (процесу) у рекламних матеріалах щодо цієї послуги (процесу). У цьому разі таке використання знаку відповідності обумовлюється у ліцензійній угоді між органом з сертифікації та заявником.

У разі скасування сертифіката відповідності виробник втрачає право використовувати знак відповідності з моменту вилучення цього сертифіката з Реєстру Системи.

Застосування знака відповідності без одержання на це права, або використання знаків, символів і т. п., які імітують знак відповідності, не допускається.

Конкретні правила, порядок, а також особливості застосування знака відповідності, які не відображені у цьому стандарті, встановлюються стосовно специфічних умов виробництва та поставки продукції в організаційно-методичних документах з сертифікації даної продукції та ліцензійних угодах [1].

Хід роботи

1. Підібрати та проаналізувати зразки продукції (споживчі паковання) та визначити:

а) які з наданих зразків продукції є сертифікованими у системі УкрСЕПРО;

б) вид сертифікації (добровільна чи обов’язкова);

в) правильність нанесення маркування знаку відповідності згідно ДСТУ 2296-93 (Додаток А);

2. Проаналізувати структуру та зміст сертифікату відповідності (Додаток Б).

         3. Проаналізувати дані, наведені в сертифікаті відповідності.

 

Звіт за результатами роботи

Звіт студента за результатами виконання лабораторної роботи на тему “Вивчення особливостей застосування національного знаку відповідності при сертифікації продукції у системі сертифікації УкрСЕПРО” повинен містити:

1)    Короткі теоретичні відомості.

2)    Визначення виду сертифікації, якій підлягає продукція (добровільна чи обов’язкова).

3)    Аналіз правильності нанесення знаку відповідності на зразки продукції згідно ДСТУ 2296-93.

4)    Аналіз структури та змісту сертифікату відповідності.

5)    Аналіз даних, наведених в сертифікаті відповідності.

6)    Висновки про доцільність проведення обов’язкової та добровільної сертифікації продукції у системі сертифікації УкрСЕПРО.

Перелік літератури:

1. Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри та технічні вимоги: ДСТУ 2296-93. − К.: Держстандарт України, 1993. − (Державний стандарт України).

2. Шаповал М.І. Основи стандартизації,управління якістю і сертифікації. Київ.: Видавництво Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 172 с.

3. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції: ДСТУ 3413-96. − К.: Держстандарт України, 1997. − (Державний стандарт України).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 «Про затвердження опису та правил застосування національного знаку відповідності».

5. Методичні вказівки до лабораторних робіт на тему: “Вивчення особливостей застосування національного знаку відповідності при сертифікації продукції у системі сертифікації УкрСЕПРО”/ А.А. Сидько. – Луцьк, 2006. – 24 с.

Додаток А

                     

 

 Рис. А1. Вимоги ДСТУ 2296-93 до нанесення знаку відповідності

Додаток Б

 

Рис. Б1. Сертифікат відповідності

 

 

Рис. Б2. Додаток до сертифікату відповідності