Тема 10. Загальні правила, схеми та порядок проведення  сертифікації продукції

 

1. Загальні правила і схеми проведення сертифікації продукції.

2. Порядок проведення сертифікації продукції.

 

1. Сертифікація проводиться за однією із п'яти схем (моделей), які наведені в табл. 10.1. При виборі схеми сертифікації рекомендується керуватися такими правилами:

сертифікат на одиничний виріб видається на підставі позитивних результатів випробувань цього виробу, що проведені у випробувальній лабораторії;

сертифікат на партію продукції (виробів) видається на підставі позитивних результатів випробувань зразків продукції (виробів), що відібрані від партії в порядку та кількості, які визначені органом з сертифікації і проведені у випробувальній лабораторії;

розмір партії (штук, кг, м, кв.м, тощо) наводиться заявником у заявці на сертифікацію;

коли заявка подається на партію продукції (виробів), що планується до виготовлення, орган з сертифікації разом з заявником вирішують питання про економічну доцільність атестації виробництва цієї продукції;

ліцензія на право застосування сертифікату відповідності щодо продукції (виробів), яка виготовляється виробником серійно протягом встановленого ліцензією строку, надається органом з сертифікації на підставі позитивних результатів первісних випробувань в акредитованій лабораторії зразків продукції, що відбираються з виробництва або з торгівлі у кількості, в строки і в порядку, які встановлені органом з сертифікації; атестації виробництва та подальшого технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції, який здійснюється органом з сертифікації, або за його дорученням − іншими організаціями; сертифікації системи забезпечення якості сертифікованої продукції та подальшого технічного нагляду за відповідністю системи якості встановленим вимогам;

     — ліцензія на право застосування сертифікату відповідності щодо продукції (виробів), що виробляється заявником серійно протягом встановленого ліцензією строку, надається органом з сертифікації продукції на підставі сертифікації системи забезпечення якості під час виготовлення цієї продукції тільки в тому випадку, якщо за технологічним процесом виробництва кожна одиниця продукції підлягає контролю на відповідність усім вимогам нормативного документу, на відповідність до якого вона сертифікується.

                                                                                                                                                                                                   Таблиця 1

Схеми (моделі) сертифікації продукції в системі УкрСЕПРО

Продукція, що

сертифікується

Назва робіт

Документи, які видаються органом з сертифікації продукції

Обстеження

виробництва

Атестація

виробництва

Сертифікація

(оцінка)

системи якості

Випробування з метою сертифікації

Технічний нагляд

Одиничний виріб

Не проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводиться по кожному виробу

Не проводиться

Сертифікат відповідності на кожний виріб

Партія продукції

(виробів)

Не проводиться

Проводиться, якщо це вирішено органом з сертифікації та заявником

Не проводиться

Проводиться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації

Не проводиться

Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії

Продукція, що випускається серійно

Проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводиться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації

Проводиться через випробування зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені органом з сертифікації.

В разі необхідності проводиться перевірка виробництва

Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з терміном дії до одного року

Продукція, що випускається серійно

Не проводиться

Проводиться

Не проводиться

Проводиться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації

Проводиться в порядку, який встановлений органом з сертифікації, включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції

Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з терміном дії до двох років

Не проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводиться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації

Проводиться в порядку, який встановлений органом з сертифікації

Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з терміном дії до трьох років з врахуванням терміну дії атестата виробництва

Не проводиться

Не проводиться

Проводиться органом з сертифікації систем якості

Проводиться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації

Проводиться в порядку, який встановлений органом з сертифікації продукції та систем якості

Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з терміном дії до трьох років з врахуванням терміну дії сертифіката на систему якості

 

Одиницею продукції вважається:

    один штучний виріб;

     партія продукції, що супроводжується одним сертифікатом відповідності або одним супроводжувальним документом, в якому є посилання на сертифікат відповідності;

     партія продукції, що виготовлена з однієї й тієї самої партії вихідної сировини, матеріалів тощо.

Орган з сертифікації продукції має право проводити випробування сертифікованої продукції з метою технічного нагляду у випробувальній лабораторії, а також застосовувати й інші правила щодо вибору схеми (моделі) сертифікації, наведеної в таб­лиці, залежно від специфіки продукції та особливостей її виробництва.

 

2. Порядок проведення робіт з сертифікації продукції регламентується нормативним документом ДСТУ 3413-96 і в загальному випадку містить:

       подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції;

       прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;

       атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або сертифікацію системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;

       відбирання, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;

       аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифікату відповідності та надання ліцензій;

       видачу сертифікату відповідності, надання ліцензій та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;

       визнання сертифікату відповідності, що виданий закордон­ним або міжнародним органом;

       технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва;

       інформацію про результати робіт з сертифікації.

Подання та розгляд заявки. Для проведення сертифікації про­дукції заявник (включно іноземний) подає до акредитованого органу з сертифікації продукції заявку відповідної форми, яка повинна бути розглянута, і не пізніше одного місяця після її подання заявник повинен одержати рішення, яке містить основні умови сертифікації. Копії рішення направляються:

       до органу з сертифікації систем якості (в разі необхідності);

       до випробувальної лабораторії, що буде проводити випробування;

       до територіального центру Держстандарту за місцем розташування заявника.

Якщо є декілька акредитованих органів з сертифікації конкретного виду продукції, що діють в різних регіонах, заявник має право подати заявку до будь-якого з них.

Сертифікація системи якості проводиться з метою забезпечення певності органу з сертифікації продукції в тому, що продукція, яка випускається підприємством, відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів, всі технічні, адміністративні і людські чинники, що впливають на якість продукції, знаходяться під контролем, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а підприємство вживає заходів по запобіганню виготовлення такої продукції на постійній основі.

Сертифікація системи якості проводиться у відповідності з ДСТУ 3419-96 органами, що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт, та виконується за ініціативою заявника або за рішенням органу з сертифікації продукції. Результати сертифікації системи якості оформляються сертифікатом на си­стему якості, який направляється заявнику та в копії органу з сертифікації продукції.

Атестація виробництва. Під час обстеження виробництва проводиться експертиза нормативної, технічної і технологічної документації. За результатами обстеження оформлюється акт обстеження, який повинен містити обґрунтовані висновки і, за необхідності, рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Акт підписується членами комісії і затверджується керівником органу.

          Проведення випробувань з метою сертифікації. Здійснює випробувальна лабораторія. Заявник надає зразки (проби) продукції для випробувань та технічну документацію на них. Кількість зразків для випробувань та правила їх відбирання встмонлюються органом з сертифікації. Продукція, що імпортується, теж проходить випробування, якщо не існує угоди щодо взаємного  визнання результатів випробувань

При позитивних результатах протоколи випробувань передаються органу з сертифікації продукції і в копії заявнику.

В разі отримання негативних результатів хоча б по одному з показників, випробування з метою сертифікації припиняються, інформація про негативні результати подається заявнику та органу з сертифікації продукції, який скасовує заявку. Повторні випробування можуть бути проведені тільки після подання нової заявки та надання органу з сертифікації продукції переконливих доказів проведення підприємствами коригуючих заходів щодо усунення причин, що викликали невідповідність.

Видача сертифікату відповідності. При наявності протоколів з позитивними результатами випробувань, сертифікату на систе­ми якості або атестату виробництва, залежно від прийнятої схеми (моделі) сертифікації, орган з сертифікації продукції оформляє сертифікат відповідності, реєструє його в Реєстрі Системи та видає заявнику, який після цього має право маркувати продукцію, тару, упаковку, супровідну документацію та рекламні матеріали знаком відповідності.

Строк дії сертифікату на продукцію, яка випускається підприємством серійно протягом строку, що встановлений ліцензійною угодою, визначає орган з сертифікації з урахуванням строку дії нормативних документів на продукцію, строку, на який сертифікована система якості або атестоване виробництво.

Строк, що встановлений в ліцензії, не продовжується. Порядок надання нової ліцензії замість тієї, що втратила силу, визначає орган з сертифікації продукції в кожному конкретному випадку.

В разі внесення змін до конструкції (складу) продукції або технології її виготовлення, що можуть вплинути на показники, які підтверджені під час сертифікації, заявник зобов'язаний попередньо сповістити про це орган, який надав ліцензію. Орган з сертифікації продукції приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань або оцінки стану виробництва продукції.

У випадку, якщо норми, встановлені стандартом на показник, підтверджений під час сертифікації, змінені на більш жорсткі, то питання про припинення дії кожної наданої ліцензії вирішує орган з сертифікації продукції за погодженням з Держстандартом України.

Визнання сертифікату відповідності, виданого закордонним або міжнародним органом на продукцію, що виготовлена в Україні, чи ту, що імпортується в Україну, приймає орган з сертифікації продукції, керуючись діючими нормативними документами.

Технічний нагляд за стабільностю показників сертифікованої продукції при її виробництві здійснює орган, який видав сертифікат, або за його пропозицією органи з сертифікації систем якості чи територіальні центри Держстандарту. До участі в проведенні технічного нагляду можуть залучатися фахівці Держнаглядохоронпраці, Держсаннагляду тощо.

Обсяг, порядок та періодичність нагляду встановлюється органом з сертифікації продукції під час проведення сертифікації.

За результатами нагляду орган з сертифікації продукції може зупинити або скасувати дію ліцензії чи сертифікату у випадках:

   порушення вимог, що ставляться до продукції при обов’язковій сертифікації;

порушення вимог з технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, позначення продукції, що узгоджені з органом сертифікації під час проведення сертифікації продукції;

 зміни нормативних документів на продукцію або на методи її випробувань без попереднього погодження з органом сертифікації продукції;

  зміни конструкції (складу) комплектності або технології виготовлення продукції без попереднього погодження з органом сертифікації продукції.

Рішення про зупинку дії ліцензії або сертифікату відповідності приймається у випадку, якщо вжиттям коригуючих заходів, погоджених з органом з сертифікації продукції, підприємство може усунути виявлені невідповідності, та без проведення повторних випробувань акредитованою випробувальною лабораторією підтвердити відповідність продукції вимогам нормативних документів. В протилежному випадку ліцензія або сертифікат скасовуються.

Інформація про зупинку дії або скасування сертифікату відповідності доводиться органом з сертифікації до відома заявника та національного органу з сертифікації. Дія сертифікату відповідності припиняється з моменту виключення його з Реєстру Системи.

Інформація про результати сертифікації продукції. Орган з сертифікації продукції веде облік виданих ним сертифікатів та направляє їх копії до Держстандарту України, який видає довідники, що містять інформацію щодо сертифікованої продукції.

Орган з сертифікації продукції та організації, що діють за його дорученням, несуть відповідальність за розголошення професійної таємниці, відносно конфіденційності інформації.

Якщо заявник бажає опротестувати заходи щодо його заявки на сертифікацію продукції, визнання сертифікату або рішення про скасування ліцензії, він повинен подати письмову апеляцію до органу з сертифікації продукції не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення.

Апеляційна комісія для розгляду апеляції повинна мати такі документи;

       апеляцію заявника;

       листування щодо спірного питання між заявником, випробувальною лабораторією та органом з сертифікації продукції;

       протоколи випробувань продукції;

       зразки або фотознімки продукції;

       технічну документацію на продукціюразі необхідності).

Заявник має право бути заслуханим на засіданні комісії.

Апеляційна комісія розглядає спірні питання конфіденційно. Під час прийняття рішення мають бути присутні тільки члени комісії і в повному складі. Апеляційна комісія, як правило, приймає одне з таких рішень:

       видати сертифікат (ліцензію);

       відмовити у видачі сертифікату (ліцензії);

       скасувати видану ліцензію.

В разі незгоди з рішенням апеляційної комісії заявник має право звернутися до Комісії з апеляцій Національного органу з сертифікації.

Усі роботи з сертифікації продукції оплачуються заявником за договорами на проведення робіт, що укладаються з органом з сертифікації продукції, органом з сертифікації систем якості та випробувальними лабораторіями. Витрати заявника на проведення робіт з сертифікації продукції відносяться на собівартість продукції.