Тема 6. Структура системи УкрСЕПРО і функції її органів

 

1. Загальні відомості про систему УкрСЕПРО.

2. Організаційна структура Системи.

3. Основні принципи та загальні правила Системи. 

 

1. Перші шість нормативних документів системи сертифікації УкрСЕПРО (надалі − Система) розроблені в 1993 р. Українським науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації і Державним науково-дослідним інститутом "Система" Держстандарту України, затверджені і введені в дію Наказом Держстандарту України від 30.06.1993 р. N 94.

До них відносяться:

Система встановлює основні принципи, структуру та правила Української державної системи сертифікації продукції, процесів і послуг (надалі — продукції), призначена для проведення обов'яз­кової та добровільної сертифікації продукції і є відкритою для вступу до неї органів з сертифікації та випробувальних лабораторій інших держав і доступу до неї будь-яких підприємств і організацій. Система передбачає, що сертифікація на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів та вимогам, що передбачені чинним законодавством України, проводиться виключно в ній.

Система створена у відповідності до міжнародних нормативних документів ISО/ІЕС і передбачає такі взаємопов'язані види діяльності:

  сертифікацію продукції (процесів, послуг);

  сертифікацію систем якості;

  атестацію виробництва;

  акредитацію випробувальних лабораторій (центрів);

  акредитацію органів з сертифікації продукції;

  акредитацію органів з сертифікації систем якості;

  атестацію експертів-аудиторів за переліченими видами діяльності.

Загальне керівництво системи, організацію та координацію робіт з сертифікації здійснює Держстандарт України — Національний орган з сертифікації, а його функції безпосередньо виконує Управління сертифікації Держстандарту.

 

2. Організаційну структуру Системи утворюють:

  Національний орган з сертифікації — Держстандарт України;

  науково-технічна комісія;

  органи з сертифікації продукції;

  органи з сертифікації систем якості;

  випробувальні лабораторії (центри);

  експерти-аудитори;

  науково-методичний та інформаційний центр;

  територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України;

  Український учбово-науковий центр з стандартизації, метрології та сертифікації.

Національний орган з сертифікації виконує такі основні функції:

  розробляє стратегію розвитку сертифікації в Україні;

  організує, веде та координує роботи щодо забезпечення функціонування Системи;

  взаємодіє з національними органами з сертифікації інших держав та міжнародними організаціями, що здійснюють діяльність з сертифікації;

  організує розробку та удосконалення організаційно-методичних документів Системи;

  приймає рішення щодо приєднання до міжнародних систем та угод з сертифікації;

  встановлює основні принципи, правила та структуру системи, а також знак відповідності та правила його застосування;

  встановлює правові та економічні основи функціонування Системи;

  формує та затверджує склад науково-технічної комісії;

  акредитує органи з сертифікації та випробувальні лабораторії (центри), атестує експертів-аудиторів, здійснює інспекцій­ний контроль за діяльністю цих органів та осіб;

  веде реєстр Системи;

  організує роботи з сертифікації продукції, в разі відсутності органу з сертифікації певного виду продукції;

  затверджує перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації;

  розглядає апеляції щодо виконання правил Системи;

  організує інформаційне забезпечення діяльності з сертифікації в Системі;

  несе відповідальність від імені держави за дотримання правил та порядку сертифікації продукції, що встановлені в Системі

Науково-технічна комісія формується та затверджується Національним органом з сертифікації і виконує такі функції:

  формує єдину політику з питань побудови, функціонування та удосконалення Системи;

  вносить пропозиції щодо взаємодії з національними органами інших держав та міжнародними організаціями з сертифікації.

Органи з сертифікації продукції призначаються та акредитуються Національним органом з сертифікації. Орган з сертифікації продукції виконує такі основні функції:

  здійснює управління системою сертифікації закріпленої за ним номенклатури продукції та несе відповідальність за її функціонування;

  розробляє організаційно-методичні документи з сертифікації закріпленої продукції;

  проводить за дорученням Національного органу з сертифікації акредитацію випробувальних лабораторій (центрів);

  назначає схему та порядок проведення сертифікації закріпленої продукції;

  організує та проводить атестацію виробництв;

  здійснює технічний нагляд за сертифікованою продукцією та її виробництвом;

  видає сертифікати відповідності на продукцію та атестати виробництв.

Органи з сертифікації систем якості призначаються та акредитуються Національним органом з сертифікації. Орган з сертифікації систем якості виконує такі основні функції:

  розробляє організаційно-методичні документи з сертифікації систем якості;

  організує та проводить сертифікацію систем якості;

  організує та проводить за пропозицією органу з сертифікації продукції атестацію виробництв;

  здійснює технічний нагляд за сертифікованими системами якості та атестованими виробництвами;

  видає сертифікат на системи якості.

Випробувальні лабораторії (центри) акредитуються Національним органом з сертифікації або за його дорученням — органом з сертифікації продукції та виконують такі основні функції:

  проводять випробування продукції, що сертифікується відповідно до галузі акредитації, та видають протоколи випробувань;

  беруть участь за пропозицією органу з сертифікації в про­веденні технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції, а за пропозицією Національного органу з сертифікації — в проведенні інспекційного контролю;

  беруть участь за пропозицією органу з сертифікації в атестації виробництва продукції, що сертифікується.

Експерти-аудитори, які атестовані в Системі та занесені до реєстру Системи, за дорученням Національного органу з сертифікації можуть виконувати окремі роботи, що пов'язані з сертифікацією продукції.

Науково-методичним та інформаційним центром в Системі є Український науково-дослідний інститут з стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України (УкрНДІССІ). Він виконує такі основні функції:

  здійснює розробку та удосконалення організаційно-методичних документів Системи;

  підготовляє та подає в Національний орган з сертифікації пропозиції та проекти законодавчих актів в галузі сертифікації;

  проводить аналіз можливостей підприємств та організацій щодо призначення їх органами з сертифікації, виконання функцій випробувальних лабораторій (центрів), здійснює експертизу їх вихідних документів та готує пропозиції Національного органу з сертифікації щодо їх акредитації в Системі;

  підготовляє пропозиції з номенклатури продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації;

  приймає участь на договірній основі в підготовці органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) до акредитації, а також у підготовці підприємств до сертифікації продукції та систем якості;

  бере участь в акредитації органів з сертифікації, випробувальних лабораторій, а також в інспекційному контролі за їх діяльністю за дорученням Національного органу з сертифікації.

Територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України виконують у Системі такі основні функції:

  проводять за дорученням Національного органу з сертифікації інспекційний контроль за додержанням правил Системи;

  проводять за пропозицією органу з сертифікації продукції технічний нагляд за сталістю показників сертифікованої продукції під час її виробництва;

  надають на договірній основі методичну допомогу підприємствам у підготовці до акредитації їх випробувальних лабораторій, сертифікації продукції, систем якості та атестації виробництва.

Український учбово-науковий центр з стандартизації, метрології та сертифікації проводить навчання та підвищення кваліфікації фахівців у галузі сертифікації. 

3. Основні принципи та загальні правила Системи регламентуються КНД 50-002-93. Згідно цього нормативного документу:

  сертифікація в Системі передбачає підтвердження третьою стороною показників характеристик та властивостей продукції, процесів, послуг на підставі випробувань, атестації виробництва та сертифікації систем якості;

  право проведення робіт з сертифікації продукції надається органам з сертифікації, випробувальним лабораторіям (центрам) та екпертам-аудиторам, що акредитовані в Системі та зане­сені до реєстру Системи;

  органами з сертифікації в Системі можуть бути акредитовані організації та підприємства державної форми власності, а випробувальними лабораторіями (центрами) − акредитовані організації та підприємства будь-яких форм власності;

  якщо в Системі акредитовано декілька органів з сертифікації однієї і тієї ж продукції, то заявник має право провести сертифікацію продукції в будь-якому з цих органів;

  визнання органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів), сертифікатів відповідності, а також знаків відповідності інших держав здійснюється на основі багатосторонніх та двосторонніх угод про взаємне визнання результатів робіт з сертифікації, при цьому свідченням визнання закордонних сертифікатів є сертифікат відповідності, що виданий у Системі, або свідоцтво про його визнання;

  роботи з сертифікації в Системі організовуються шляхом створення органами з сертифікації систем сертифікації спорідненої продукції, які повинні бути побудовані з урахуванням правил діючих міжнародних систем сертифікації;

  на сертифіковану в Системі продукцію видається сертифікат відповідності та наноситься знак відповідності, технічні вимоги до якого, порядок та правила його застосування встановлено державним стандартом України;

  роботи щодо сертифікації продукції, систем якості, атестації виробництв, акредитації органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) виконуються за договорами;

– технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції в Системі виконує орган з сертифікації цієї продукції або за його дорученням інші організації (органи з сертифікації систем якості, територіальні центри Держстандарту);

  під час проведення технічного нагляду враховується інформація щодо якості продукції, яка надходить від органів державного нагляду, товариств споживачів та інших зацікавлених організацій;

  основою інформаційного забезпечення Системи є реєстр, дані якого та інформацію про діяльність з сертифікації Держстандарт періодично публікує в своїх інформаційних виданнях;

  Система передбачає конфіденційність інформації про результати робіт з сертифікації;

  апеляції щодо застосування стандартів якості сертифікованої продукції, а також виконання правил Системи розглядаються органами з сертифікації;

  у разі незгоди однієї з сторін з результатами розгляду, подальше розв'язання суперечки здійснюється комісією з апеляцій, яка створюється Національним органом з сертифікації з залученням представників органів з сертифікації та інших зацікавлених сторін;

  офіційною мовою Системи є державна мова, а в разі потреби документи можуть супроводжуватись автентичним текстом на будь-якій іншій мові, при цьому тексти мають однакову силу.

В Системі встановлено такий розподіл відповідальності:

  виробник (виконавець, постачальник) несе відповідальність за невідповідність сертифікованої продукції вимогам нормативних документів та застосування сертифікатів і знаків відповідності з порушенням правил Системи;

  продавець несе відповідальність за відсутність сертифікату або знаку відповідності на продукцію, що реалізується, якщо вона підлягає обов'язковій сертифікації;

  випробувальна лабораторія (центр) несе відповідальність за недостовірність та необ'єктивність результатів випробувань сертифікованої продукції;

  орган з сертифікації несе відповідальність за необґрунтовану чи неправомірну видачу сертифікатів відповідності, атестатів виробництва та підтвердження їх дії, а також за порушення правил Системи;

Органи, лабораторії, експерти-аудитори, підприємства та організації, що порушують правила Системи, виключаються з реєстру Системи та несуть відповідальність відповідно до чинного в Україні законодавства.